คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายภาสกร ลินมณีโชติ

กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท (Master of Business Administration) Fuqua School of Business, Duke University, Durham, North Carolina, USA
  • ปริญญาตรี (Bachelor of Commerce) Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.
ประสบการณ์ทำงาน

-

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท (Master of Business Administration) Fuqua School of Business, Duke University, Durham, North Carolina, USA
  • ปริญญาตรี (Bachelor of Commerce) Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.
ประสบการณ์ทำงาน

-