ข้อมูลใบอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาต

ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์

Click to Icon hide
ประเภทใบอนุญาต เลขที่ วันที่ใบอนุญาตมีผล การประกอบธุรกิจ วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) 22/02/2567
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 18/04/2559
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การค้าหลักทรัพย์ 02/05/2555
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) 25/03/2554
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 14/05/2553
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 14/12/2552
ประเภท ก ลก-0021-01 14/12/2552 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 14/12/2552

ภายใต้ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Click to Icon hide
ประเภทใบอนุญาต เลขที่ วันที่ใบอนุญาตมีผล การประกอบธุรกิจ วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ
ส-1 ส1-0021-01 30/12/2552 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 18/04/2559
ส-1 ส1-0021-01 30/12/2552 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 11/07/2555
ส-1 ส1-0021-01 30/12/2552 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 30/12/2552