ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ตำแหน่งงาน

งานตำแหน่งต่างๆที่ KSecurities

แนะนำ Kasikorn Securities

หลักทรัพย์กสิกรไทย คำตอบทางการเงินที่ครบวงจร พร้อมความเป็นเลิศของบริการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงินการธนาคาร

บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงาน

Equity Wealth Manager / ผู้จัดการเงินทุนบุคคล
Investment Consultant, Financial Services, Capital Markets
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Offer investment advice to clients, provide specific strategies and goals based on individual needs and preferences
 • Able to introduce, monitor and consult wide varieties of financial products to clients

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economics, Accounting or other related fields
 • 0-2 years of experience as Investment Consultant  in Finance or Securities Industry
 • Possess IC License
 • Pleasant personality
 • Good communication skills
 • Good command of English or other foreign languages  is preferable
 • New Grads also welcome
Financial Solution Advisory
Private Banking, Private Wealth Management, Financial Services
27 Jan 2022

Responsibilities

 • To manage relation with high net-worth customers including both existing group and group of new customers.
 • Responsible for selling of investment products and execute deals to meet maximum customer satisfaction.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in related field.
 • IC License is a must, CFP is preferable.
 • At least 3 years of experience.
 • Experience in private wealth, marketing optimization processes is an advantage.
 • Pleasant personality with good communication skills.
 • Good command of spoken and written English.
 • Good governance, Responsive, Accountability, Creativity, Enthusiasm.
Market Risk
risk management, risk modelling, Financial Engineering
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Prepare market risk reports for management and related authorities/parties.
 • Model market risks and analyze/evaluate market risk modeling requirements.
 • Evaluate and improve market risk reports and the process to prepare them.
 • Coordinate with IT Team and prepare/provide requirements in automation of market risk reports. Perform verifications to ensure the correctness of the reports.
 • Assist Financial Products Team in daily operation and projects from risk perspective.

Qualifications

 • Bachelor degrees or higher in Finance, Computer Science or Financial Engineering.
 • Knowledge and experiences in risk management in financial institutions will be advantages.
 • Some programming skills/experiences in Excel such as VBA, SQL, Python or other programming languages are required.
Digital Marketing Specialist
Digital Marketing, SEO, content creator
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Oversees digital marketing platform operations, including content writing ,campaign traffic, new journey developments & enhancement, website and application analytic tool, content portal & ads network integration, and tracking code deployment for digital campaigns
 • Drive traffic to a company's website or social media platform to enhance the visibility of a brand, product and service
 • Develop, implement and manage our digital marketing campaigns to build each brand’s online presence and improve engagement.
 • Understanding customer data platform, marketing automation and knowledge e.g. Google Analytics, Web Optimization, Ads Tracking
 • Analyze, deploy and develop an integrated marketing technology roadmap that includes deep collaboration with the IT, Data Analytic, CRM, and related stakeholders and work closely with vendors and partners for requirement analysis, design and development towards digital marketing platform.
 • Summarize effectiveness for each communication channel and suggest for new opportunity.
 • Stay up to date with the latest digital media best practices and technologies.

 
Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in Digital Marketing, Business Administration, Economic, Computer Science, MIS or related field.
 • At least 3 years’ experience in digital marketing, preferably in Banking or financial industry.
 • Excellent knowledge of online media channels, techniques, Coding, metrics, planning and technology.
 • Channel Expertise: Knows Digital Marketing, Social Media, Facebook Ads, Google Ads, SEO and Website, Application.
 • Experience in handling Social media platforms, Website, Application, Marketing Automation, or Marketing Technology would be a plus
 • Familiar with creation of Webpage and email templates creation using HTML and CSS
 • Having skills in content writing, content management, and performance monitoring and analytical.
 • Understanding of consumer behaviors and industry trends.
 • Highly creative thinker.
 • Good command of written and spoken both Thai and English.
IT Developer / Programmer Analyst (Java)
IT Developer, Software Tester, Financial Services
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Design, develop, and testing in-house Application/Web Service/API.
 • Analyze the impact for the change or new requirement.
 • Ensure the best possible performance and quality of the applications.
 • Review code of other team members.
 • Support / Analyze Application problem.
 • Support, monitor, and maintain business applications/systems.
 • Support, troubleshoot, and generate ad-hoc queries/reports upon requests.
 • Provide technical support to other team members.

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s Degreein Computer Science, IT, Computer Business or any related fields.
 • At least 3-5 years’ experience in JAVA software development.
 • Preferred experience in web front-end and web services (SOAP/REST) development based on J2EE, Struts, Spring, Hibernate/MyBatis technologies including Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaScript, Java Mail, HTML, XML, JSP, ASP, CSS, Bootstrap, Scriptella, UML or other software design skilled, etc.
 • Preferred experience in MS SQL, MySQL, DB2, and Informix databases.
 • Preferred experience in Tomcat, SSIS, and GlassFish and/or Payara web server.
 • Excellent knowledge of Relational Databases, SQL.
 • Nice to have knowledge of securities industry.
 • Can use Tools: Eclipse, NetBean, Jasper iReport Tools, MS Word & Excel.
 • Good attitude and able to work as part of a team and can work under pressure and overtime.
 • Proactive, Self-motivated, Fast Learner, and willing to contribute and work as a team.
 • Take the initiative to troubleshoot and solve issues quickly and efficiently.
 • Be able to work independently with service-minded characteristics.
 • Handling multiple tasks and responsibilities in a dynamic environment.
Application Support Specialist
System analyst, Business Analyst, Software Engineer
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Determine operational process objectives by studying business functions, gathering information, evaluating expected outcome and format.
 • Analyze requirements including design for constructing diagram and writing document of specification and operational workflow.
 • Deliver software references by writing and maintaining user documentation and training users.
 • Collaborate directly with business stakeholders to provide solution, guidance and consultation in addressing application service effectively.
 • Collaborate directly with technical team i.e. designer, system analyst, developer to deliver application resolution.
 • Be Able to drive cross-functional interaction to ensure successful and timely delivery of high-quality services.
 • Ensure excellence in application service delivery to meet business user and customer satisfaction and minimize down time on a daily basis.
 • Monitor and take action on application processing task as per a pre-schedule defined.
 • Be able to working in multiple projects simultaneously.

Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s degree in IT, computer science, computer engineer, or related fields.
 • 3 – 7 years of working experience in business system analysis or a related field.
 • Strong communication skills i.e. spoken and written, and presentation.
 • Strong people management and conflict resolution skills.
 • Willing to work in on-call support model.
 • Be able to work in a collaborative environment with service mind and positive attitude.
 • Be able to work under pressure to prioritize and manage multi-tasks on time efficiently.
 • Proficient computer skills, including Microsoft Office Suite. (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel)
 • Background skills in software development technology such as Java, SQL, Jasper, API, Git, and related fields.
 • Background skills in system analysis and design role.
 • Background skills in design and develop workflow applications with Joget will be an advantage.
 • Experience in Securities trading, financial asset, and financial business is preferable.
IT Infrastructure Officer
งานคอมพิวเตอร์ / IT / โปรแกรมเมอร์
27 Jan 2022

Responsibilities 

 • Server infrastructure management, performance monitoring, Operating System upgrades, and troubleshooting (AIX, Windows, Linux, VMware)
 • DB system management, performance monitoring (SQL, DB2, Informix, MySQL)
 • Antivirus System, Backup System Admin management and monitoring (Trend Micro, Mcafee, Veeam Backup)
 • Define and Setup Standard for IT system (Server spec, Database, backup policy, PC OS and S/W standard)
 • R&D new product/technology/feature to support Company.
 • Setup Security Procedure related to IT system (OS, DB, BackupData, DR)
 • Patching for fixing Vulnerability.
 • Provide Systems Administration, including maintaining user/group configuration.
 • Be seconded-level support for IT support.
 • Support system operation, monitor, and change request.

Qualifications 

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineer, Computer Science, Electrical Engineer or related fields.
 • At least 3-5 years’ experience in Hardware, Network, Database (Informix, MS SQL, DB2), Firewall and VMware.
 • Have knowledge in Network and Security (TCP/IP, routing protocol, Log Analyzer)
 • Good skills in administrate UNIX systems, especially in AIX and Linux.
 • Can handle VMware system, Cloud Concept, IP Phone system.
 • Good Analysis and solving problem skill.
 • Fast learning, high responsibility, good communication skill, good service mind and can work in pressure environment.
 • Have experience in brokerage business would be advantage.
IT Security
IT Security, Cyber Security, MIS, Network Security
27 Jan 2022

Responsibilities

 • Design & Implement information security control to complied with security policy and standard.
 • Perform regular penetration testing, vulnerability assessment and continuous responsibility to Threat detection and prevention.
 • Collaborating with stakeholder to advise on secure architecture/design, attack surface reduction, least privileged design, threat mitigations, and security best practices.
 • Participate in IT change management process to help ensure information security issues are addressed.
 • Responsible for Monitor, Investigate and Handling Security Incident, review services and information at risk both Cloud and On-Premise.
 • Establish information security awareness program & IT risk assessment program.

Qualifications

 • Minimum 3 years of working experiences in Cyber Security or technical implementation.
 • Strong knowledge of IT Security Domain concepts. (e.g. Identity and Access Management, Asset Security, Network Security, Security Operations, Software Development Security)
 • Strong project management, interpersonal, influencing, and advisory skills.
 • Know in information security principles, security protocol and standard.
 • Experience in Security Engineering Domain e.g. Risk Assessment, Vulnerability Management, Penetration Testing, Network security etc.
 • 1-3 years of hands on Linux/Windows and Network Security experience.
 • Interest in information security and a desire to learn techniques and technologies such as application security, cryptography, threat modeling, penetration testing, etc.
 • Experience with web security and security compliance experience. (e.g. Firewalls, Web App Firewall, IDS/IPS systems and PCI, HIPAA, FIPS, OWASP, ISO/IEC 27001 etc.)
 • Exceptional troubleshooting and problem solving skills.
 • Flexible, Self-Learning, Self-motivated, Team-player, willing to work in dynamic and fast-paced environment.
IT Support and Operation Team Lead
IT Support, IT Operation
27 Jan 2022

Responsibilities

 • ควบคุมและดูแลทีมงาน IT Support และ IT Operation ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม SLA
 • ดูแลการทำงานและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์โทรศัพท์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงระบบ e-mail ให้ทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีเพียงพอต่อการใช้งาน
 • ควบคุมดูแลทีมงานและตรวจสอบการรันระบบงานต่างๆ (Job run sheet) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาจากการรันงานต่าง ๆ ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น
 • ดูแลการต่ออายุการใช้บริการของอุปกรณ์ IT Infrastructure (PABX, Voice Recorder) ทั้ง Hardware และ Software
 • ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน (IT Asset) ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน

Qualifications

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้าน IT Support/PC Support/IT Operation ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, อุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบ IP Phone, ระบบบันทึกเสียง, รวมถึงระบบปฏิบัติการ Windows 10,  Active Directory (AD) หากสามารถ
 • สามารถใช้งาน ติดตั้ง ดูแล Software End Point Security เช่น Anti-Virus, DLP, Desktop Management ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารได้ดี รวมถึงสามารถทำงานพร้อม ๆ กันได้หลายงาน (multi-task) และ สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะกดดัน
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต