คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายธิติ ตันติกุลานันท์

ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี (Bachelor of Business Administration) University of Washington
ประสบการณ์ทำงาน

-

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี (Bachelor of Business Administration) University of Washington
ประสบการณ์ทำงาน

-