ค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

ค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

ค่าธรรมเนียม

Click to Icon hide
ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามช่องทางการลงทุน (ต่อวัน)
ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต
อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำต่อวัน อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำต่อวัน
บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีหุ้น
0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท
บัญชีเงินสด (Cash Account)
วงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์พิจารณาจากเอกสาร
ทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ยอด 300,000 บาท ขึ้นไป
0.257% 50 บาท 0.207% 50 บาท
บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
วงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์
ที่นำมาเป็นหลักประกัน สามารถกู้เงินสูงสุด 1 เท่า
ของมูลค่าหลักประกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท

Click to Icon hide
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X) (บาท) กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล (EWM) การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคช บัญชีแคชบาลานซ์ / บัญชีเครดิตบาลานซ์
ขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท 50 บาท
X <= 5 ล้าน 0.257% 0.207% 0.157%
5 ล้าน < X <=10 ล้าน 0.227% 0.187% 0.137%
10 ล้าน < X <=20 ล้าน 0.187% 0.157% 0.117%
X > 20 ล้าน 0.157% 0.127% 0.107%

หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading fee) 0.005% ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001%
  2. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (Cash Account) รวมค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาทแล้ว
  3. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (“Streaming”) บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
    • กรณีที่มีจำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 0 บาท ระบบจะแสดงข้อมูลวงเงินที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ (Line Available) เป็น -53.50 บาท
    • การสำรองวงเงินดังกล่าวเป็นการสำรองวงเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นภาระหนี้คงค้างแต่อย่างใด

รายการเด่นที่น่าติดตาม