บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

รูปแบบการทำธุรกรรม SBL กับ KS

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น ตัวกลาง (Principal) ระหว่างนักลงทุนผู้ประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ (Borrower) เพื่อนำไปขายชอร์ต และนักลงทุนผู้ประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) เพื่อเพิ่มรายได้จากการลงทุนในขณะที่ยังถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นคู่สัญญา (Borrower) แก่ Lender และจะเป็นคู่สัญญา (Lender) แก่ Borrower โดยที่ใช้ลักษณะ On Call คือผู้ให้ยืม สามารถเรียกหุ้นคืนได้ทันที ตามข้อตกลงในสัญญา

ประโยชน์ของธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต

 • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
  • รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์
  • ยังคงรับสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์นั้นๆ เช่น เงินปันผล ฯลฯ
  • ได้สิทธินำมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมาใช้คำนวณระดับหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดกับทางบริษัท เช่นเดิม
 • ผู้ยืมหลักทรัพย์
  • มีโอกาสทำกำไรจากราคาหุ้นขาลง หรือ ใช้ประกอบกลยุทธ์ การลงทุนอื่นๆ เช่น ทำกลยุทธ์ Pair Trading หรือ Arbitrage

เงื่อนไขในการทำธุรกรรม

 • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
  • ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต กับบริษัท ก่อนเริ่มธุรกรรม
 • ผู้ยืมหลักทรัพย์
  • ลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต กับบริษัท ก่อนเริ่มธุรกรรม
  • วางหลักประกันก่อนทำการยืม และจะทำการบันทึกมูลค่าทางบัญชีตามราคาตลาด (Mark to Market) และคำนวณอัตราส่วนของ หลักประกัน (Margin ratio) ทุกสิ้นวันทำการ ทั้งนี้หลักประกันจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเช่นเดียวกับหลักประกันทั่วไป

เกณฑ์และข้อควรทราบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต

 • การยืมหลักทรัพย์ต้องครบหน่วยการซื้อขาย เช่น 100 หุ้น เป็นต้น
 • การตั้งราคาขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายล่าสุด (ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • ไม่สามารถขายชอร์ตในช่วง Call market
 • ไม่สามารถยืมหุ้นในช่วง 5 วันทำการก่อน และ 5 วันทำการหลังจากการประกาศดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของกิจการ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่า ของส่วนผู้ถือหุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน (โครงสร้างการลงทุน) เรียกสั้นๆ ว่า Corporate Action (XD, XR, XW และอื่นๆ)
 • ผู้ยืมหลักทรัพย์จำเป็นต้องคืนหลักทรัพย์ 5 วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมายของ Corporate Action
 • สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต มีลักษณะแบบ on call คือผู้ยืมหลักทรัพย์มีภาระต้องคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาทันทีที่ถูก ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ร้องขอ

อัตราค่าธรรมเนียม SBL

Click to Icon hide
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม (ต่อปี)
ยืมหลักทรัพย์ 4.00%
ให้ยืมหลักทรัพย์ 3.50%

* หมายเหตุ : เริ่มวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

รายการเด่นที่น่าติดตาม