การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 • สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 • สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 • สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งโดยปกติจะจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

  ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

 • การส่งหนังสือนัดประชุม

  บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

  นอกจากนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะสื่อผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

 • การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 • การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

  ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้อง โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม

 • การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริหารในฐานะรองประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

  นอกจากนี้ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอก จะเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

  และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • สัมพันธภาพกับลูกค้า

  บริษัทยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน เราตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน บริษัทต้องสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้เข้าสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างที่สุด และด้วยความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

 • สัมพันธภาพกับคู่ค้า

  บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

 • สัมพันธภาพกับเจ้าหนี้

  บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้วางเงินหลักประกัน

 • สัมพันธภาพกับคู่แข่ง

  บริษัทจะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

 • สัมพันธภาพกับสังคม

  บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และผูกมิตรไมตรีกับทุกชุมชนที่บริษัท เปิดดำเนินกิจการ บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร และพลังงานอย่างชาญฉลาด และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ บริษัทพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์

 • สัมพันธภาพกับพนักงาน

  บริษัทมีนโยบายพื้นฐานที่ให้พนักงานปฏิบัติต่อเพื่อร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นโดยถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฏหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในห้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท
  • ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานส่งเสริม กำกับดูแลความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตาม นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยชอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการรับทราบ โดยในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานสามารถรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยทันที
  • บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
 2. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
     บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์หน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  • สินบนและสิ่งจูงใจ ห้ามให้หรือรับสินบน สิ่งจูงใจ และค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ที่อาจนำไปสู่การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน สิ่งจูงใจ และค่าอำนวยความสะดวกแทนตนเอง
  • ของขวัญ และผลประโยชน์ ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าโดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
  • การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
  • กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะจัดการก่อนดำเนินการ
 1. การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
 1. การควบคุมภายใน
  บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล และแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม
  บริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือกและการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • การทำธุรกรรมของบริษัทจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติหรือเป็นตัวแทนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และไม่มีการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น
 • การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและธนาคารกสิกรไทย หรือธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับที่ทำกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องกำหนดราคาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมถึงต้องปฎิบัติตามระเบียบของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและธนาคารกสิกรไทย หรือธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทแล้วแต่กรณี
 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียโดยมิชักช้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น
 • การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่บริษัทกำหนด
 • ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันสมควรที่จะทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทกำหนดมาตรการและระบบงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

 • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่มีการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น
 • ป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการไปใช้ในทางมิชอบ
 • จัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกัน เช่น หน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบด้านการติดต่อให้บริการ ได้แก่ งานด้านวาณิชธนกิจ งานด้านการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า งานด้านการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น ต้องแยกจากหน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุนเพื่อลูกค้า เช่น
  งานด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลูกค้า เป็นต้น
 • กำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังนี้

  การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ครอบคลุมการกระทำของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในลักษณะดังนี้

 • แสวงหาประโยชน์โดยให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
 • ทำธุรกรรมโดยอาศัยข้อมูลที่บริษัท หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานล่วงรู้มาจากการประกอบธุรกิจ และข้อมูลดังกล่าวไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไป
 • ได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปเงิน สิ่งของ หรือบริการ จากบุคคลใดๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ปกติที่พึงได้รับจากการประกอบธุรกิจ
 • ได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทน โดยเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ารายใดๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง ซึ่งทำให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าอีกรายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าประเภทเดียวกันซึ่งควรจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน
 • ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากผลของการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับ หรือเนื่องจากมีประโยชน์ที่ขัดกันเองระหว่างลูกค้า
 • ทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าแล้วบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเสียประโยชน์
 • การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่น
 • การเปิดบัญชีและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่บริษัทกำหนด

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย มาตรการและระบบงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ และรายงานการทบทวนตามที่บริษัทกำหนด

 

นโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทโดยผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการจัดให้มีการบริหารจัดการข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต และการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการกระทำที่ผิดกฏหมาย กฏระเบียบของหน่วยงานทางการ จรรยาบรรณ นโยบายหรือระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท หรือจุดอ่อนการควบคุมภายในที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือความเสียหายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน เกิดความเป็นธรรมต่อผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เพื่อให้บริษัท สามารถจัดการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถระบุรายละเอียดเรื่องที่จะแจ้ง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และส่งมายังช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ KS.Compliance@kasikornsecurities.com

การรายงานข้อมูลหรือเบาะแสที่ได้รับผ่านช่องทางอื่นให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายงาน สาขา หน่วยงาน หรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลหรือเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ต้องดำเนินการส่งสำเนาของข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวที่ได้รับ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทันทีที่รับทราบเรื่องดังกล่าว

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือเบาะแส

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือเบาะแส โดยมีการกลั่นกรอง รวบรวม และตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง จะประสานเพื่อให้มีการดำเนินการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งข้อมูลหรือเบาะแสทุกเรื่องจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความยุติธรรม และความเป็นอิสระของหน่วยงานที่ดำเนินการ รวมถึงมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบ

กรณีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส ไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการในกรณีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมูลตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์

กรณีผู้แแจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลหรือเบาะแส โดยมีเจตนาไม่สุจริต เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายหรือถูกลงโทษ ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และอาจเป็นการกระทำความผิดอาญาด้วย

การรักษาความลับ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ผู้ได้รับข้อมูลหรือเบาะแสจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเก็บรักษาข้อมูล เบาะแสและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การเปิดเผยตามกฎหมาย

มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยบริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และกรณีผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับความคุ้มครองตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายงดรับของขวัญ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทกำหนดนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ด้วยหลักการดังต่อไปนี้

 1. พนักงานพึงงดรับของขวัญที่ได้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. หากมีกรณีรับไว้เนื่องจากความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตุผลอื่นใดก็ตาม ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

 

จรรยาบรรณคู่ค้า

                บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ “กรีน ดีเอ็นเอ” ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทกสิกรไทยเพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด

นิยาม

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ / หรือ ให้บริการแก่บริษัท ขอบเขตและแนวปฏิบัติ จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

 • ความยุติธรรม บริษัทเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ความซื่อสัตย์ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ความเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
 • การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร และมุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)

 • การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด
 • การไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ
 • การคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ และการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเลิกจ้างต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน และต้องไม่เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
 • ระยะเวลาการทำงาน ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีมีการทำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้มีวันหยุดและวันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)

จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดให้มีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

สิ่งแวดล้อม (Environment)

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย

 • นโยบายการรับลูกค้า
 • การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC)
 • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD)
  • การระบุตัวตน
  • การบริหารความเสี่ยงในการฟอกเงิน
  • การตรวจทานและติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า
  • การประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF
  • การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในของบริษัท

การตรวจ Sanction List และการรายงานธุรกรรม

หลักปฏิบัติที่ 1: กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
 1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงกับลูกค้า
 2. บริษัทมีการจัดโครงสร้างอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การติดตามดูแลภายในบริษัท กระบวนการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการที่จะเป็นกลไกให้สามารถติดตามดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาประโยชน์ (fiduciary duty) และเสริมสร้างมูลค่าการลงทุนให้แก่ลูกค้า
 3. บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระ โดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาและสร้างมูลค่าเงินลงทุนตามระยะเวลา (time horizon) ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งได้คำนึงถึงประโยชน์ในระยะยาวของลูกค้า (long-term perspective) เป็นสำคัญ
 5. บริษัทมีการนำปัจจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ของบริษัทที่ลงทุนมาประกอบการพิจารณาลงทุน
 6. บริษัทสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ (capacity) และประสบการณ์ที่จะทำให้สามารถดูแล และบริหารจัดการลงทุน รวมถึงการติดตาม (monitor) การใช้สิทธิออกเสียง และการเข้าถึง (engage) บริษัทที่ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้า
 7. สำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ โดยการสร้างวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 8. บริษัทมีการจัดการกับการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของบริษัทที่ลงทุน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการป้องกันพฤติกรรมการลงทุนที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
 9. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) Policy) อย่างเพียงพอ
หลักปฏิบัติที่ 2: มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
 1. บริษัทมีการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถบริหารจัดการการลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. บริษัทจัดทำนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
 3. บริษัทกำหนดระบบงานและมาตรการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เพียงพอ รวมทั้งสามารถจัดการประเด็นอื่นที่อาจกระทบกับประโยชน์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บริษัทมีการสื่อสารและอบรมให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามและสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. มีการกำหนดธุรกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย นโยบายการงดรับของขวัญ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการประกอบธุรกิจ (Soft or Hard Dollar) การทำธุรกรรมเกินความจำเป็น (Churning) มาตรการป้องกันการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน เป็นต้น
 7. บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุน (time horizon) ของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนด benchmark ที่ใช้วัดผล (performance) การลงทุนที่เป็นระยะยาว และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัด performance โครงสร้างค่าธรรมเนียม ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนั้นให้ลูกค้าทราบ
หลักปฏิบัติที่ 3: การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
 1. บริษัทมีกระบวนการตัดสินใจการลงทุน โดยมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาบริษัทที่จะลงทุน เช่น การประเมินมูลค่าของกิจการ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น รวมถึงปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
 2. คณะกรรมการการลงทุนจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ลงทุนสามารถคงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน และรู้ปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ รวมถึงบรรษัทภิบาลของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
 3. คณะกรรมการการลงทุนทบทวนและวัดประสิทธิภาพของการติดตามดูแลบริษัทที่ลงทุนเป็นระยะ
หลักปฏิบัติที่ 4: การเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

กรณีที่บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ 3 แล้ว เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากบริษัทที่ลงทุนมีประเด็นที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

 • กลยุทธ์ ผลประกอบการ และการจัดการกับความเสี่ยง
 • ความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะจัดให้มีแนวทางที่จำเป็นในการดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการการลงทุนจะเป็น ผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นตามความจำเป็น อาทิเช่น

 • เข้าพบกับประธานกรรมการ หรือกรรมการอื่น รวมทั้งกรรมการอิสระ ของบริษัทที่ลงทุน
 • แจ้งจุดยืนไปยังบริษัทที่ลงทุน และเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจผิดกฏหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น

หลักปฏิบัติที่ 5: การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
 1. การใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุน จะต้องกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยควรมีความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
 2. มีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงที่ชัดเจนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงแนวทางดำเนินการหากบริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการใช้สิทธิออกเสียง ตลอดจนมีการกำหนดกรณีที่บริษัทจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงเมื่อมีสภาพการณ์ที่กำหนด เช่น บริษัทถือหุ้นต่ำกว่าระดับที่กำหนด โดยบริษัทเปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปรับทราบด้วย
 3. นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
  • เรื่องที่สำคัญที่ต้องไปใช้สิทธิออกเสียง (active voting)
  • เรื่องที่จะงดออกเสียง
  • จำนวนหุ้นหรือสัดส่วนของการถือครองหุ้นที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียง
  • กระบวนการในการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
 4. บริษัทจะเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่พิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุน ส่วนบุคคลหรือบริษัทที่ลงทุน โดยบริษัทจะพิจารณาตามนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล ความครบถ้วนเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่ลงทุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
 5. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงประจำปีในบริษัทที่ลงทุนและรายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่มีนัยสำคัญ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล ให้ลูกค้าทราบและเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น
หลักปฏิบัติที่ 6: ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

ในกรณีที่บริษัทมีข้อกังวลหรือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน บริษัทอาจร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มพลังเสียงของผู้ลงทุน นำไปสู่การสร้างผลกระทบ และเป็นการขับเคลื่อนให้บริษัทที่ลงทุนเห็นความสำคัญของข้อกังวลของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าของบริษัทเป็นสำคัญ

หลักปฏิบัติที่ 7: การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจะเปิดเผยกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พร้อมระบุเหตุผลด้วย

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
(Proxy Voting Policy)

การพิจารณาวาระการประชุม
 • คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุน โดยหลักแล้วบริษัทจะเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ นโยบายของกองทุนส่วนบุคคล ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความครบถ้วนเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
  สำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในนโยบายฉบับนี้ ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้นำเสนอวาระการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการการลงทุนในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
  บริษัทอาจพิจารณาไม่เข้าร่วมประชุม หากคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใช้สิทธิออกเสียงมากกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่ากองทุนส่วนบุคคลจะได้รับ
  ทั้งนี้ เอกสารที่แสดงการตัดสินใจในวาระต่างๆ ของคณะกรรมการการลงทุนจะจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บไว้เป็นหลักฐาน