กองทุนรวม

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

กองทุนรวม

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

กองทุนรวม

ทำไม? ควรลงทุนกองทุนรวมกับ KS

Generic placeholder image

รวมหลากหลาย บลจ.ในที่เดียว
(One Stop Service) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติ่ม


Generic placeholder image

ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน
ทำด้วยตนเองได้ 2 ช่องทางผ่าน แอปพลิเคชัน Streaming for Fund หรือผู้แนะนำการลงทุน

Generic placeholder image

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุก บลจ. ในที่เดียว
เช็คข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน, ค่า NAV, ระดับความเสี่ยง หรือข้อมูลอื่นๆ

Generic placeholder image

ติดตามพอร์ตการลงทุน
ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวผลกำไร รายการเทรด สะดวก รวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน

เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม! กับ KS

Generic placeholder image
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Streaming For Fund
Generic placeholder image
Login เข้าสู่ระบบ
Generic placeholder image
เลือกบัญชีกองทุน*

Generic placeholder image
เลือกกองทุนที่ต้องการ

* บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 2 (2-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี, บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 3 (3-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนรวมประเภทอื่น ที่ไม่ใช่กองทุนที่ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
** การส่งคำสั่งซื้อทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.00 น., การส่งคำสั่งขายทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.30 น.

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ผ่าน

  1. ถอนเงินฝากจากบัญชีหลักทรัพย์ (Equity Account)
  2. บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS

1.ถอนเงินฝากจากบัญชีหลักทรัพย์ (Equity Account)

ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยการให้บริษัทถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

2.บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการตัดเงินอัตโนมัติ จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK และ สามารถให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีกองทุนแล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)

5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยบริการ “ออกแบบการลงทุน”

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ

การวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากที่ทางผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจผู้ลงทุน โดยจะมีแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนได้กรอกข้อมูล (Do Suitability Test) เพื่อให้ผู้ให้บริการกำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนตรงกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุนและความสนใจของนักลงทุน ซึ่งทางบลจ.กสิกรไทยมีการกำหนดสัดส่วนตราสารประเภทต่างๆในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับการแนะนำรูปแบบพอร์ตจาก Application K-My Funds ตามผลการประเมินในขั้นที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการลงทุน คือ กองทุน K-FITS กองทุน K-FITM กองทุน K-FITL และ กองทุน K-FITXL

ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 โดย Application K-My Funds จะมีการแสดงกองทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้

ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์

ผู้จัดการกองทุนของบลจ.กสิกรไทย จะช่วยดูแลการลงทุน ทั้งในสถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ในสถานการณ์การลงทุนที่หยุดนิ่ง โดยจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุน (Rebalance) ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ เป้าหมายของผู้ลงทุน

ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่าน Application K-My Funds และทางบล.กสิกรไทยยังมีการส่งรายงานสรุปการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการติดตามผลตอบแทนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายการเด่นที่น่าติดตาม