กองทุนรวม

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

กองทุนรวม

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

กองทุนรวม

ทำไม? ควรลงทุนกองทุนรวมกับ KS

Generic placeholder image

รวมหลากหลาย บลจ.ในที่เดียว
(One Stop Service) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติ่ม


Generic placeholder image

ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน
ทำด้วยตนเองได้ 2 ช่องทางผ่าน แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ หรือผู้แนะนำการลงทุน

Generic placeholder image

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุก บลจ. ในที่เดียว
เช็คข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน, ค่า NAV, ระดับความเสี่ยง หรือข้อมูลอื่นๆ

Generic placeholder image

ติดตามพอร์ตการลงทุน
ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวผลกำไร รายการเทรด สะดวก รวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน

เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม! กับ KS

Generic placeholder image
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Streaming Fund+
Generic placeholder image
Login เข้าสู่ระบบ
Generic placeholder image
เลือกบัญชีกองทุน*

Generic placeholder image
เลือกกองทุนที่ต้องการ

* บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 2 (2-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี, บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 3 (3-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนรวมประเภทอื่น ที่ไม่ใช่กองทุนที่ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
** การส่งคำสั่งซื้อทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.00 น., การส่งคำสั่งขายทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.30 น.

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ผ่าน

  1. ถอนเงินฝากจากบัญชีหลักทรัพย์ (Equity Account)
  2. บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS

1.ถอนเงินฝากจากบัญชีหลักทรัพย์ (Equity Account)

ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยการให้บริษัทถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

2.บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการตัดเงินอัตโนมัติ จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK และ สามารถให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีกองทุนแล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)

5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยบริการ “ออกแบบการลงทุน”

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ

การวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากที่ทางผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจผู้ลงทุน โดยจะมีแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนได้กรอกข้อมูล (Do Suitability Test) เพื่อให้ผู้ให้บริการกำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนตรงกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุนและความสนใจของนักลงทุน ซึ่งทางบลจ.กสิกรไทยมีการกำหนดสัดส่วนตราสารประเภทต่างๆในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับการแนะนำรูปแบบพอร์ตจาก Application K-My Funds ตามผลการประเมินในขั้นที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการลงทุน คือ กองทุน K-FITS กองทุน K-FITM กองทุน K-FITL และ กองทุน K-FITXL

ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 โดย Application K-My Funds จะมีการแสดงกองทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้

ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์

ผู้จัดการกองทุนของบลจ.กสิกรไทย จะช่วยดูแลการลงทุน ทั้งในสถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ในสถานการณ์การลงทุนที่หยุดนิ่ง โดยจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุน (Rebalance) ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ เป้าหมายของผู้ลงทุน

ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่าน Application K-My Funds และทางบล.กสิกรไทยยังมีการส่งรายงานสรุปการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการติดตามผลตอบแทนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

Contact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

รายการเด่นที่น่าติดตาม