คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล

กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน

-

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน

-