การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลงทุนหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับความเป็นที่สุดของบริการ

การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักลงทุน สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทั่วโลก

*เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ **ขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000 บาท**

บุคคลธรรมดา

Click to Icon hide
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี
 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Cash Balance
 2. เอกสารสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 3. เอกสาร FATCA (กรณีสมุดบัญชีไม่ใช่ของธนาคารกสิกรไทย)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

Click to Icon hide
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี
 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Cash Balance
 2. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายต่างประเทศ
 3. เอกสารชี้แจงความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศ
 4. แบบฟอร์ม W8-Ben (ถ้ามี)
 1. หนังสือบริคณห์สนธิ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ล่าสุด
 4. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท / มติในที่ประชุมว่าต้องการให้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยระบุประเภทบัญชีในการเปิด
 6. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจ / การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด
 9. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 10. เอกสาร FATCA (กรณีสมุดบัญชีไม่ใช่ของธนาคารกสิกรไทย)

นโยบายดอกเบี้ยติดลบ

นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดเงินสกุลต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยดังนี้

Click to Icon hide
สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
EUR -0.40%
CHF -0.75%
DKK -0.65%
SEK -0.50%


* ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบ

** นโยบายดอกเบี้ยติดลบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

รายการเด่นที่น่าติดตาม