บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องเตรียม

Generic placeholder image

ข้อมูลบนบัตรประชาชน

Generic placeholder image

เลขบัญชีธนาคาร

ลงทุนหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับความเป็นที่สุดของบริการ

การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักลงทุน สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทั่วโลก

*เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ **ขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 300,000 บาท**

บุคคลธรรมดา

Click to Icon hide
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี
 1. *ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชี Cash Balance
 2. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการเป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 3. *แบบฟอร์ม W-9 หรือ W-8BEN
 1. *บัตรประจำตัวประชาชนจริง
 2. *สำเนาประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) 1 ฉบับ
 3. *สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฎในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)
 4. *สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเงินปันผล และรับเงินที่ถอนจากบัญชี จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ *กรณีท่านเปิดบัญชีหลายประเภท ท่านสามารถยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพียง 1 ชุด

นิติบุคคล

Click to Icon hide
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี
 1. ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชี Cash Balance
 2. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการเป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 3. แบบฟอร์ม W-9 หรือ W8-BEN-E 
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัท*
 3. ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)
 4. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งระบุประเภทบัญชี
 6. สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5/บมจ.006) (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 7. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
 8. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 9. การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า/ด้านหลัง) / หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
  • ผู้มีอำนาจที่ลงนามในสัญญา
  • ผู้รับมอบอำนาจในการส่งคำสั่งซื้อขายและทำธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 11. ชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ราย

นโยบายดอกเบี้ยติดลบ

นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดเงินสกุลต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยดังนี้

Click to Icon hide
สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
EUR -0.40%
CHF -0.75%
DKK -0.65%
SEK -0.50%


* ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบ

** นโยบายดอกเบี้ยติดลบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

รายการเด่นที่น่าติดตาม