เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม

 1. การคํานวณคะแนน KS Amazing Point จะคิดจากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขาย 1) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2) หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ 3) ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทุก 100 บาทเท่ากับ KS Amazing Point 1 คะแนน
 2. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอหรือตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 3. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 4. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลได้เฉพาะลูกค้าที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นหรือ ตราสารอนุพันธ์ ตามวันเวลาและเงื่อนไขของบริษัทฯ และยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว
 6. ลูกค้าประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 7. คะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันสามารถรวมคะแนนสะสม KS Amazing Point เพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้นคะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันได้
 8. การแลกคะแนน KS Amazing Point เป็น กองทุนกสิกรไทย จะต้องแลกและโอนเข้ากองทุนในนามของลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาและจำนวนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากวันที่บริษัทฯ ส่งข้อมูลให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งราคาและจำนวนหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากับวันที่ลูกค้าแจ้งความจำนงในการแลกคะแนน
 9. คะแนนสะสม KS Amazing Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณี ดังนี้ - ลูกค้าใช้สิทธินําคะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปแล้ว
  • ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
  • ลูกค้ากระทําการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม KS Amazing Point โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 10. คะแนนสะสม KS Amazing Point จะมีอายุ 3 ปีปฏิทิน นับจากปีที่มีการซื้อขายหุ้น/หลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ บวกอีก 3 ปีปฏิทิน (โดยตัดคะแนนสะสม ทุกวันที่ 31 ธ.ค.ของปีที่หมดอายุ) เช่น ลูกค้าเริ่มมีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2563 คะแนนสะสมของท่านในปี 2563 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2566 และในปีถัดไป (คะแนนสะสมในปี 2564 ของท่านจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.2567)
 11. คะแนนสะสม KS Amazing Point ที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับลูกค้าได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้
 15. กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสม KS Amazing Point ให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคํานวณผิดพลาด เนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. หากมีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ