วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก
- ลูกค้าคือหัวใจ
- ว่องไวและคล่องตัว
- ร่วมมือร่วมใจ
- สรรค์สร้างอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก
- ลูกค้าคือหัวใจ
- ว่องไวและคล่องตัว
- ร่วมมือร่วมใจ
- สรรค์สร้างอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก
- ลูกค้าคือหัวใจ
- ว่องไวและคล่องตัว
- ร่วมมือร่วมใจ
- สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน