วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก
- ลูกค้าคือหัวใจ
- ร่วมมือร่วมใจ
- ว่องไวและคล่องตัว
- สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน
- ยึดมั่นในจริยธรรมวิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก
- ลูกค้าคือหัวใจ
- ร่วมมือร่วมใจ
- ว่องไวและคล่องตัว
- สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน
- ยึดมั่นในจริยธรรมวิสัยทัศน์
"บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย"

ค่านิยมหลัก

  • ลูกค้าคือหัวใจ
  • ร่วมมือร่วมใจ
  • ว่องไวและคล่องตัว
  • สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน
  • ยึดมั่นในจริยธรรม