บริการซื้อขายตราสารหนี้

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

บริการซื้อขายตราสารหนี้

เริ่มต้นลงทุนในธุรกิจชั้นนำ ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

บริการซื้อขายตราสารหนี้

ให้การลงทุนตราสารหนี้เป็นเรื่องง่ายและสบายกว่าที่เคย ด้วยบริการซื้อขายตราสารหนี้จากหลักทรัพย์กสิกรไทย

บริการที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวแบบปริมาณมากได้ตามที่ต้องการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยเป็นคู่สัญญา บริการนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SSF แต่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

ตราสารหนี้คืออะไร

ตราสารหนี้ (Fixed-Income Instruments) เป็นสัญญาระหว่างผู้ออกตราสาร (หรือผู้กู้) และผู้ถือตราสารหนี้ (หรือผู้ให้กู้) มีการกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่แน่นอน สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่ “พันธบัตร” ออกและเสนอขายโดยภาครัฐ และ “หุ้นกู้” ออกและเสนอขายโดยบริษัทเอกชน

ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้ตามประเภทผู้ออก

 • ตราสารหนี้ภาครัฐ
  • พันธบัตร เป็นตราสารที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ออกโดยรัฐ หรือหน่วยงานรัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน
  • ตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ออกโดยกระทรวงการคลัง
 • ตราสารหนี้ภาคเอกชน
  • หุ้นกู้ เป็นตราสารที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ออกโดยบริษัทเอกชน โดยทั่วไปมีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) เป็นงวดทุกๆ 6 เดือน
  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ BE) เป็นตราสารระยะสั้น โดยทั่วไปมักเสนอขายให้กับนักลงทุนในลักษณะเป็นวงแคบ และเป็นแบบส่วนลดจากหน้าตั๋ว (Discounted)

ตราสารหนี้ยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะ (Features)

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)
  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) กรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลายและต้องเฉลี่ยทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสิทธิเรียกร้องให้ ผู้ออกชำระหนี้กับตนได้หลังจากที่เจ้าหนี้ประเภทอื่น เช่น หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ เป็นต้นได้รับชำระหนี้แล้วเท่านั้น
 • ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยงคงที่
  • ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เป็นตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุไว้ตลอดอายุ ตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้
 • ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว
  • ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว หมายถึงตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนถูกกำหนดไว้กับดัชนีอ้างอิงที่ระบุไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
 • หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond)
  • หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) คือหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วน ช่วงเวลาและราคาที่ถูกกำหนด ไว้ล่วงหน้า
 • หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond)
  • หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) คือหุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิที่จะขอไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นก่อนที่หุ้นกู้นั้นจะครบอายุ ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ลงทุนควรทราบเงื่อนไขก่อนลงทุน โดยทั่วไปผู้ออกจะใช้สิทธิไถ่ถอนก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยในการกู้เงินใหม่ของบริษัทลดลงกว่าที่บริษัทจ่าย ตามสัญญาเดิม ซึ่งอาจเกิดจากการที่ดอกเบี้ยในตลาดปรับลดลง หรืออันดับเครดิตของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น
 • หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันครบอายุ (Perpetual Bond)
  • หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันครบอายุ (Perpetual Bond) คือหุ้นกู้ที่ไม่มีการกำหนดวันไถ่ถอนโดยผู้ออกจะชำระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
สนใจชื้อขายตราสารหนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือติดต่อ

รายการเด่นที่น่าติดตาม