คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA
ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคากสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA
ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคากสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย