คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายพิพิธ เอนกนิธิ

ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) FH Pforzheim, Germany
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, U.K.
ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) FH Pforzheim, Germany
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, U.K.
ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด