เปิดบัญชีลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุน

เปิดบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิด

เปิดบัญชีลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุน

เปิดบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิด

เปิดบัญชีลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุน

ชุดเอกสารขอเปิดบัญชี Cash Balance

  1. ชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance
  2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (เพื่อใช้แสดงตนที่สาขาของบริษัทฯ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) ที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ

รายการเด่นที่น่าติดตาม