คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Illinois Urbana-Champaign
ประสบการณ์ทำงาน

-

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Illinois Urbana-Champaign
ประสบการณ์ทำงาน

-