การเปิดบัญชี

คำแนะนำ

การเปิดบัญชี

คำแนะนำ

คำแนะนำและคู่มือบริการ

ตอบสนองทุกรูปแบบการลงทุน

การเปิดบัญชี

ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 1. ดาวน์โหลดชุดเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตามประเภทที่ท่านสนใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
 2. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งมาที่หลักทรัพย์กสิกรไทย

รายละเอียดและเอกสารประกอบ

การฝากหลักประกัน Cash Balance

ฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อวางหลักประกันเข้ามายังบริษัทหลักทัพย์กสิกรไทย จึงจะสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

 1. กรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชี และลงนาม
 2. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ในเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีทุกฉบับ
 3. ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การฝากหลักประกัน Cash

ฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินที่ท่านต้องการจะซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในวงเงินที่บริษัทฯอนุมัติ

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์, เพื่อสมัครขอใช้บริการเงินตัดอัตโนมัติ ATS และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติ ATS 1 ฉบับ
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
 5. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
 6. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

 1. กรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชี และลงนาม
 2. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ในเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีทุกฉบับ
 3. ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การฝากหลักประกัน Credit Balance

เพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท - กรณีมีหุ้นในพอร์ตมูลค่าต่ำกว่า 300,000 บาท กรุณาเตรียมเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม ให้ครบ 300,000 บาท
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชี 1 ฉบับ (สำหรับการเปิด Cash Account ควบคู่กันไป)
 4. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อ ทุกๆ วงเงิน 1,000,000 บาท (หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดรวมค่าอากรแสตมป์ ที่ลูกค้าจะต้องโอนเข้ามาชำระกับทางบริษัทฯ)

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

 1. กรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชี และลงนาม
 2. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ในเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีทุกฉบับ
 3. ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การฝากหลักประกัน Derivatives

โอนเงินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดไว้

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
 3. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

 1. กรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชี และลงนาม
 2. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ในเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีทุกฉบับ
 3. ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

รายการเด่นที่น่าติดตาม