ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย กรณีหุ้น OR

23 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Q1: ราคา Par คืออะไร

 • ราคา Par คือ มูลค่าเริ่มต้นของบริษัท คำนวณจากมูลค่าทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทออก เช่น บริษัท A มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น ราคา Par = 10 บาท

Q2: ราคา IPO คืออะไร

 • ราคา IPO คือ ราคาหุ้นที่ทางบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กำหนดเป็นราคาที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

Q3: เงินปันผลจะได้รับอย่างไร

 • กรณีที่ลูกค้าสมัครบัญชี E-dividend ไว้ เงินปันผลจะถูกโอนเข้าบัญชี E-dividend ที่ท่านแจ้งไว้
 • หากไม่มีบัญชี E-dividend เงินปันผลจะถูกส่งเป็นเช็คไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

Q4: ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ E-dividend

Q5: ภาระภาษีจากเงินปันผล

 • เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10% ยกเว้นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Q6: กำไรจากการขายหลักทรัพย์ต้องจ่ายภาษีหรือไม่

 • กำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นภาษี ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Q7: ค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์

Q8: เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับเมื่อไหร่

       เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับหลังจากวันที่ขาย 2 วันทำการ

 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (XXXXXX-7) เงินค่าขายจะถูกฝากเป็นหลักประกันในบัญชีของท่านที่อยู่กับ บล.กสิกรไทย
 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Account (xxxxxx-8) เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

Q9: ต้องการถอนเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชี (xxxxxx-7) จะต้องทำอย่างไร

       ช่องทางการถอนเงินดังต่อไปนี้

 • แจ้งถอนผ่านออนไลน์

  Login เข้า Kcyber Trade/My Service/Cash Withdrawal/เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอนเงิน/ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน(กรณีถอนมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท) หรือเลือกถอนตามจำนวนเงินที่สามารถอนได้ (กรณีถอนน้อยกว่า 5,000 บาท)/Submit สามารถทำรายการถอนในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น.

 • แจ้งถอนเงินผ่านเจ้าหน้าที่ ในวันและเวลาทำการ 8.30 -17.00 น.

  คำสั่งขอถอนเงินทั้ง 2 ช่องทาง

  แจ้งก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

  แจ้งหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป

Q10: เงินที่ขอถอนจะได้รับอย่างไร

       เงินที่ขอถอนทางบริษัทฯ จะนำฝากให้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
      (หากท่านไม่เคยแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของท่าน)

 • บัญชี Cash Balance (xxxxxx-7) เงินจะเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าให้ไว้ในเวลา 11.00 น.
 • บัญชี Cash Account (xxxxxx-8)เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS) ในเวลาตั้งแต่ 14.00 -16.00 น.

Q11: จะได้รับใบหุ้น OR เมื่อไหร่

 • ทาง TSD จะเริ่มทยอยจัดส่งใบหุ้นให้กับนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

Q12: ติดตามสถานะการจัดส่งใบหุ้นได้อย่างไร

 • ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งการส่งมอบหุ้น/เลขที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลได้ที่นี่ ลงทะเบียน หรือผ่าน TSD Call Center 02-009-9999

Q13: ใบหุ้นถูกตีคืนต้องทำอย่างไร

 • รอใบหุ้นตีคืนกลับมาที่ TSD และมาติดต่อขอรับด้วยตัวเองที่ TSD หรือแจ้งแก้ไขที่อยู่ใหม่และให้ TSD จัดส่งให้ใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ TSD 02 009-9999

Q14: เมื่อได้รับใบหุ้นแล้วต้องการนำเข้า Port ต้องทำอย่างไร

      ลูกค้า บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ให้เข้าไปดูที่ คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดในการจัดส่ง
      ใบหุ้นมาที่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบรับฝากหลักทรัพย์ของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • ส่งใบหุ้นตัวจริงเท่านั้น  เจ้าของใบหุ้นเซ็นชื่อด้านหลังใบหุ้น ช่องผู้โอนช่องที่ 1 เพียงจุดเดียวเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายเซ็นของเอกสารทุกฉบับต้องเป็นลายเซ็นเดียวกัน
 • ห้าม ขูด ลบ.ขีด ฆ่า หรือ แก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารทุกฉบับ
 • เจ้าของใบหุ้น และบัญชีรับฝาก ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

Q15: หากไม่มั่นใจที่อยู่ในการจัดส่งใบหุ้น

 • ที่อยู่ในการจัดส่งใบหุ้น เป็นไปตามที่ระบุในการจอง หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามธนาคารที่ท่านทำการจอง

Q16: การฝากใบหุ้นมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำใบหุ้นเข้าพอร์ต

Q17: ใบหุ้นที่นำมาฝากไว้จะเข้าพอร์ตในวันไหน

 • ประมาณ 2-3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบหุ้นและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

Q18: จะทราบได้อย่างไรว่าหุ้นที่นำมาฝากเข้าพอร์ตแล้ว

 • เมื่อหุ้นของท่านถูกนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะส่งใบรับฝากหุ้นให้ท่าน ผ่านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้แจ้งไว้ คือ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์

Q19: ยังเปิดพอร์ตไม่สำเร็จ เอาใบหุ้นมาฝากได้หรือไม่

 • บริษัทฯ จะรับฝากใบหุ้น สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Q20: หากต้องนำใบหุ้นมา ด้วยตนเอง สามารทำได้ฝากใบหุ้นไว้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยได้หรือไม่

      เพื่อป้องกันการสูญหาย และล่าช้า ขอให้ท่านส่งใบหุ้นแบบลงทะเบียน/EMS มาโดยตรงหรือสามารถฝากใบหุ้นได้ที่

 • บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น :
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

      หรือส่งด้วยตัวเองที่ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ ชั้น1
      (ข้างอเมซอน ด้านหน้าธนาคาร) หรือ สาขาของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น (ยกเว้นสาขาเสือป่า)
      ตรวจสอบสาขา บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

Q21: กรณีมาส่งใบหุ้นด้วยตนเอง

 • ส่งที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ ชั้น1 (ข้างอเมซอน ด้านหน้าธนาคาร) หรือ สาขาของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น (ยกเว้นสาขาเสือป่า) โดยขอให้ถามชื่อและขอเอกสารการรับใบหุ้นกับเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสาร ตรวจสอบสาขา บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

Q22: ใบหุ้นเป็นชื่อของคนอื่น สามารถนำเข้าพอร์ตได้หรือไม่

 • ชื่อใบหุ้นและเจ้าของพอร์ตต้องตรงกันจึงจะนำใบหุ้นเข้าพอร์ตได้ หากต้องการนำหุ้นเข้าพอร์ตซื้อ-ขายของบุคคลอื่น กรุณาติดต่อ TSD Call Center 02-009-9999 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าพอร์ต

Q23: หากต้องการนำหุ้นเข้าพอร์ตซื้อขายของบุคคลอื่นทำอย่างไร

 • ผู้รับโอนติดต่อที่ TSD Call Center 02-009-9999 เพื่อขอโอนหลักทรัพย์

 

วิธีการนำใบหุ้นเข้าฝากในบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของท่าน ที่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

1. กรอกใบแจ้งความประสงค์ขอฝากหลักทรัพย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร
ลูกค้ากรอกรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อบัญชี(ชื่อเจ้าของใบหุ้น)
 • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
 • ชื่อหุ้น จำนวนหุ้น และเลขที่ใบหุ้น
 • พร้อมลงนามตรงช่องลูกค้า/ผู้ฝากหลักทรัพย์

2. ใบหุ้นตัวจริง เจ้าของใบหุ้นเซ็นชื่อด้านหลังใบหุ้น ตรงข้อ 1 “ลงลายมือชื่อผู้โอน” เพียงจุดเดียวเท่านั้น

3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”

 • หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”
 • ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารดังกล่าว
 • เจ้าของใบหุ้นและบัญชีรับฝากหุ้นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

 

วิธีการโอนหุ้นจากบัญชี 600 (TSD) เข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านที่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

1. กรอกใบ ศรท.403 >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร

 • ชื่อบัญชี(ชื่อเจ้าของใบหุ้น)
 • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
 • ชื่อหุ้น จำนวนหุ้น และเลขที่ใบหุ้น
 • พร้อมลงนามตรงช่องลูกค้า/ผู้ฝากหลักทรัพย์

2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม “เพื่อโอนหุ้นเท่านั้น”

 • หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อโอนหุ้นเท่านั้น”
 • ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารดังกล่าว
 • เจ้าของใบหุ้นและบัญชีรับฝากหุ้นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้
22 ก.ค. 2565

เริ่มออมหุ้นแบบ DCA กับ KS บน Streaming ได้แล้ววันนี้

แจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
18 ก.ค. 2565

แจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBB
27 เม.ย. 2565

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBB

โปรแกรม Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่จะเริ่มให้ลูกค้าใช้งาน 31 มีนาคม 2565
14 มี.ค. 2565

โปรแกรม Streaming for PC เวอร์ชั่นใหม่จะเริ่มให้ลูกค้าใช้งาน 31 มีนาคม 2565

TENDER OFFER : SCB *เพิกถอนออกจากตลาด
3 มี.ค. 2565

TENDER OFFER : SCB *เพิกถอนออกจากตลาด

3 ช่องทางสู่การลงทุน หุ้นนอก กับ KS
18 ก.พ. 2565

3 ช่องทางสู่การลงทุน หุ้นนอก กับ KS