Career

Career

Career

Career

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ลักษณะงานที่สนใจ

กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ลักษณะงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน

หากไม่ระบุข้อมูล โปรดทำเครื่องหมาย –

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

แนบประวัติส่วนตัว

ขนาดไฟล์ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 10 MB และรองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล PDF / JPG เท่านั้น

Resume

PDF / JPG เท่านั้น

Transcript 1

PDF / JPG เท่านั้น

Transcript 2

PDF / JPG เท่านั้น

Transcript 3

PDF / JPG เท่านั้น

Certificate 1

PDF / JPG เท่านั้น

Certificate 2

PDF / JPG เท่านั้น

บัตรประชาชน

PDF / JPG เท่านั้น

สำเนาทะเบียนบ้าน

PDF / JPG เท่านั้น

ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8 / สด.9/ สด.43)

PDF / JPG เท่านั้น

ไฟล์อื่นๆ

PDF / JPG เท่านั้น

ไฟล์อื่นๆ

PDF / JPG เท่านั้น

แบบสอบถาม

ความยินยอมเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ข้อมูลของท่านปลอดภัย และบริษัทฯมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องขอความยินยอมจากท่าน จึงขอให้ท่านโปรดให้ความยินยอมในวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่แสดงอยู่ในใบสมัครงาน เอกสารแสดงประวัติของข้าพเจ้า (Curriculum Vitae หรือ Resume) และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณารับข้าพเจ้าเข้าทำงานกับ บริษัทฯ

โปรดดูรายละเอียดอื่นๆ และสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัคร และบุคลากร บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) www.kasikornsecurities.com

บริษัทฯรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการอื่นและไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

คำชี้แจงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยการเลือก "ข้าพเจ้ายอมรับ" ท่านยืนยันว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมในคำชี้แจงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกเพื่ออ่านคำชี้แจงทั้งหมด)