Head Quarter

Head Quarter

Head Quarter

Head Quarter

Head Quarter

Address

400/22 Floor 1,3,11 and 19 Kasikorn Bank Building Phahonyothin Road Samsennai Phayathai Bangkok 10400

Phone

02 796 0000 or 02 345 0000

Fax.

02 796 0199

Email

ks.cs@kasikornsecurities.com

Website

www.kasikornsecurities.com