Redeem Point

Redeem Point

Redeem Point

Redeem Point

แลกคะแนน

แบบฟอร์มการแลกคะแนนสะสม KS Amazing Point

กรุณากรอกเลขที่บัญชี
หมายเหตุ : ลูกค้าต่างชาติกรุณากรอกหมายเลข Passport กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน/Passport
วัน / เดือน / ปีเกิด (ค.ศ.)

เพิ่มรายการของรางวัล

*กรุณาระบุรายการของรางวัล *กรุณาระบุจำนวน
รายละเอียด จำนวนคะแนน จำนวน
ไม่พบรายการของรางวัล
*กรุณาระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

* 1 คะแนน KS Amazing Point = 1 คะแนน KBANK Reward Point

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป

* เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนน หลังการทำรายการแลกคะแนนเสร็จสิ้น

ประเภทบัตรเครดิต Credit Card type

*กรุณาระบุประเภทบัตรเครดิต
*กรุณาระบุหมายเลขกองทุนกสิกรไทย
*กรุณาระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเป็นกองทุนกสิกรไทย

* 1 คะแนน KS Amazing Point = มูลค่าหน่วยลงทุน 500 บาท

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป

ประเภทกองทุน (Kasset type)

*กรุณาระบุประเภทกองทุน

* 1,200 คะแนน KS Amazing Point = จำนวนเงิน 500บาท

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,200 คะแนนขึ้นไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม KS Amazing Point

 1. การคํานวณคะแนน KS Amazing Point จะคิดจากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขาย 1) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2) หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ 3) ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทุก 100 บาทเท่ากับ KS Amazing Point 1 คะแนน
 2. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอหรือตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 3. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 4. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลได้เฉพาะลูกค้าที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นหรือ ตราสารอนุพันธ์ ตามวันเวลาและเงื่อนไขของบริษัทฯ และยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว
 6. ลูกค้าประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 7. คะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันสามารถรวมคะแนนสะสม KS Amazing Point เพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้นคะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันได้
 8. การแลกคะแนน KS Amazing Point เป็น กองทุนกสิกรไทย จะต้องแลกและโอนเข้ากองทุนในนามของลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาและจำนวนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากวันที่บริษัทฯ ส่งข้อมูลให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งราคาและจำนวนหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากับวันที่ลูกค้าแจ้งความจำนงในการแลกคะแนน
 9. คะแนนสะสม KS Amazing Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณี ดังนี้ - ลูกค้าใช้สิทธินําคะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปแล้ว ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ลูกค้ากระทําการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม KS Amazing Point โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 10. คะแนนสะสม KS Amazing Point ที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับลูกค้าได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้
 14. กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสม KS Amazing Point ให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคํานวณผิดพลาด เนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. หากมีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ