Redeem Point

Redeem Point

Redeem Point

Redeem Point

แลกคะแนน

แบบฟอร์มการแลกคะแนนสะสม KS Amazing Point

กรุณากรอกเลขที่บัญชี
หมายเหตุ : ลูกค้าต่างชาติกรุณากรอกหมายเลข Passport กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน/Passport
วัน / เดือน / ปีเกิด (ค.ศ.)

เพิ่มรายการของรางวัล

*กรุณาระบุรายการของรางวัล *กรุณาระบุจำนวน
รายละเอียด จำนวนคะแนน จำนวน
ไม่พบรายการของรางวัล
*กรุณาระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

* 1 คะแนน KS Amazing Point = 1 คะแนน KBANK Reward Point

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป

* เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนน หลังการทำรายการแลกคะแนนเสร็จสิ้น

ประเภทบัตรเครดิต Credit Card type

*กรุณาระบุประเภทบัตรเครดิต
*กรุณาระบุหมายเลขกองทุนกสิกรไทย
*กรุณาระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเป็นกองทุนกสิกรไทย

* 1 คะแนน KS Amazing Point = มูลค่าหน่วยลงทุน 500 บาท

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป

ประเภทกองทุน (Kasset type)

*กรุณาระบุประเภทกองทุน

* 1,200 คะแนน KS Amazing Point = จำนวนเงิน 500บาท

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,200 คะแนนขึ้นไป

กรุณาป้อนอักขระตามที่ปรากฏในภาพด้านล่าง (ไม่มีช่องว่าง)

กรุณาป้อนอักขระตามที่ปรากฏในภาพ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคะแนนสะสม KS Amazing Point

 1. การคํานวณคะแนน KS Amazing Point จะคิดจากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการซื้อขาย 1) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2) หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ 3) ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทุก 100 บาทเท่ากับ KS Amazing Point 1 คะแนน
 2. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอหรือตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 3. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 4. การคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ เริ่มคำนวณคะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยที่เศษของคะแนนที่เกิดจากการคำนวณจะตัดทิ้งทุกสิ้นวัน
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลได้เฉพาะลูกค้าที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นหรือ ตราสารอนุพันธ์ ตามวันเวลาและเงื่อนไขของบริษัทฯ และยังคงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว
 6. ลูกค้าประเภทสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 7. คะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันสามารถรวมคะแนนสะสม KS Amazing Point เพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้นคะแนนสะสม KS Amazing Point จากบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันได้
 8. การแลกคะแนน KS Amazing Point เป็น กองทุนกสิกรไทย จะต้องแลกและโอนเข้ากองทุนในนามของลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาและจำนวนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากวันที่บริษัทฯ ส่งข้อมูลให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งราคาและจำนวนหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากับวันที่ลูกค้าแจ้งความจำนงในการแลกคะแนน
 9. คะแนนสะสม KS Amazing Point จะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณี ดังนี้ - ลูกค้าใช้สิทธินําคะแนนสะสม KS Amazing Point แลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปแล้ว ลูกค้าสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ลูกค้ากระทําการฉ้อฉลปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม KS Amazing Point โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกคืนของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้มาจากการนี้รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 10. คะแนนสะสม KS Amazing Point ที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตามที่อยู่เดียวกับลูกค้าได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. กรณีของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัลนั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้
 14. กรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสม KS Amazing Point ให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคํานวณผิดพลาด เนื่องจากระบบหรือกรณีใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. หากมีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ