ช่องทางแจ้งความประสงค์สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF/SSF ให้กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี (Tax Consent)


ช่องทางแจ้งความประสงค์สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF/SSF ให้กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี (Tax Consent)


ช่องทางแจ้งความประสงค์สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF/SSF ให้กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี (Tax Consent)

การแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นำส่งข้อมูลการลงทุนในกองทุน RMF/SSF ให้กรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี (Tax Consent) สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน RMF/SSF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Click to Icon hide
รายชื่อ บลจ. ช่องทางในการแจ้งความประสงค์
Generic placeholder image
บลจ. กสิกรไทย จำกัด : KASSET
https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent/
Generic placeholder image
บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด : 
ABERDEEN
https://responses.abrdn.com/tax-deduction-2022-th
Generic placeholder image
บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด : 
ASSETFUND
https://www.assetfund.co.th/portal/tax-consent
Generic placeholder image
บลจ. ดาโอ จำกัด : 
DAOLINV
https://onepeace.daolsecurities.co.th/otp-gateway?from=daolinv&reques=consentrmf
Generic placeholder image
บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด : 
EASTSPRING
https://order.eastspring.co.th/login/request-consent/index.jsp
Generic placeholder image
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด : 
KKPAM
https://kkpamonline.kkpfg.com/FormAndConsent
Generic placeholder image
บลจ. กรุงศรี จำกัด : 
KSAM
https://www.krungsriassetonline.com/TaxRequest/
Generic placeholder image
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : 
KTAM
https://www.ktam.co.th/tax-request.aspx
Generic placeholder image
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด : 
LHFUND
https://online.lhfund.co.th/#/consentrmf
Generic placeholder image
บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) : 
MFC
https://smarttrade.mfcfund.com/ConsentsRD/contact/TH
Generic placeholder image
บลจ. วรรณ จำกัด : 
ONEAM
https://www.one-asset.com/client-report/AITE
Generic placeholder image
บลจ. ฟิลลิป จำกัด : 
PAMC
www.phillipasset.co.th/taxconsent1/
Generic placeholder image
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด : 
PRINCIPAL
https://easyinvest.principal.th/click/OnlineConsent_RMF_SSF.aspx
Generic placeholder image
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด : 
SCBAM
https://e-service.scbam.com/ (28 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
Generic placeholder image
บลจ. ทาลิส จำกัด : 
TALISAM
https://www.talisam.co.th/terms-and-conditions/
 โดยการรับรหัส OTP ผ่าน Email ที่ระบุตอนเปิดบัญชี FundConnext
Generic placeholder image
บลจ. ทิสโก้ จำกัด : 
TISCOASSET
https://forms.tiscoasset.com/form/tiscoasset_taxexemptionrequest
Generic placeholder image
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด : 
UOBAM
https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ
1. แจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว จะใช้ได้ตลอดไป จนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะแจ้งเปลี่ยนแปลงความประสงค์
2. กรณีไม่แจ้งความประสงค์ หรือแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

Featured