KS News

ks news

KS News

ks news

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ANAN

November 15, 2021

วิธีการตรวจสอบสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปผ่านหน้าเวปไซต์ K-My-Invest www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยผู้จองซื้อที่ได้รับสิทธิจองซื้อ ต้องเป็นผู้จองซื้อที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น

วิธีการตรวจสอบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

 1. ตรวจสอบจากเอกสารใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และจัดส่งให้ผู้จองซื้อผ่านทางไปรษณีย์
 2. ตรวจสอบผ่านหน้าเวปไซต์ K-My-Invest www.kasikornbank.com/kmyinvest

วิธีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 1. จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเอกสารผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ หรือ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย สาขา สำนักงานใหญ่พหลโยธิน โดยสามารถ Walk – In เข้ามาที่สาขา หรือจองคิวผ่านเวปไชต์ www.kasikornbank.com/th/branch-register ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นไป
  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ (ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านั้น) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  2. หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ
  3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ / สำเนาใบต่างด้าว / สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  5. เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 2. จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเวปไซต์ K-My Invest www.kasikornbank.com/kmyinvest เฉพาะลูกค้า KPLUS ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
  1. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ กรณีที่ได้รับสิทธิจองซื้อ ระบบจะแสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้จองซื้อและจำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ
  2. เลือกหมวด “จองซื้อหลักทรัพย์” บนระบบ K-My Invest
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์มือถือที่ผูกกับ KPLUS เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน KPLUS
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลสิทธิ จากนั้นเลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิคลิกปุ่ม “จองซื้อ”
  5. ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้มากกว่า เท่ากับ หรือน้อยกว่า จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ ทั้งนี้จำนวนเงินที่ต้องชำระต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท
  6. ระบุวิธีการรับหุ้นเมื่อได้รับจัดสรร จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
  7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลการจองซื้อ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
  8. ตรวจสอบรายการชำระเงินบนแอป KPLUS ในรายการแจ้งเตือน ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 10 นาที เมื่อชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับ Email/SMS ยืนยันการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถ“ตรวจสอบสถานะจองซื้อ” ได้บนเวปไซต์ K-My Invest

   **งดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ

 1. ชำระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  **กรณีชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้น ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 2. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร
  ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
  ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) : Kasikorn Securities Public Company Limited For Subscription of Existing Shareholders
  Ref 1: เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
  Ref 2: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
  ** สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ทำรายการจองซื้อหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี สามารถชำระเงินผ่านโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือ หักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การคืนเงินค่าหุ้นสามัญ กรณีไม่ได้รับการจัดสรร

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จะดำเนินการคืนค่าหุ้นสามัญภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยมีช่องทางการคืนเงิน ดังนี้

 1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อมีบัญชีซื้อขายกับหลักทรัพย์กสิกรไทยและทำรายการจองซื้อหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี ค่าจองซื้อหุ้นจะถูกโอนคืน ผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นใช้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ภายใน 5 วันทำการ
 2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อผ่านระบบ K-My Invest ค่าจองซื้อหุ้นจะถูกโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของผู้ถือหุ้นที่ผูกไว้กับ K PLUS ภายใน 5 วันทำการ
 3. กรณีจองซื้อผ่านช่องทางอื่น ค่าจองซื้อหุ้นจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 5 วันทำการ (เฉพาะ 8 ธนาคารต่อไปนี้ KTB, BBL, BAY, KBank, CIMB, SCB, TTB, UOB) หรือ ค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันทำการ

 

สอบถามเพิ่มเติม : KS Call Center 02-796-0011

KS News

Streaming Fund+ พร้อมใช้! 30 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
Jan 27, 2022

Streaming Fund+ พร้อมใช้! 30 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI
Dec 8, 2021

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI "ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 10.50 บาท"

การจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
Dec 3, 2021

การจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
Sept 15, 2021

ร่วมโหวตให้ KS IAA Best Analyst Awards 2021 กับรางวัลทีมนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

การจองหุ้น Tidlor เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS
Apr 21, 2021

การจองหุ้น Tidlor เข้าพอร์ตหุ้น KS สำหรับลูกค้า KS

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)
Apr 19, 2021

ขั้นตอนสำหรับการนำหุ้น TIDLOR เข้าพอร์ต (สำหรับผู้มีพอร์ตหุ้นกับ KS)