KS Announcement

Announcement

KS Announcement

Announcement

อัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566

January 1, 2023

KS Announcement

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ALPHAX-W4
Mar 20, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ALPHAX-W4

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
Mar 14, 2023

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ZIGA-W1
Mar 13, 2023

การใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์ครั้งสุดท้าย XE : ZIGA-W1

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566
Mar 13, 2023

รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อและ/หรือนำมาเป็นหลักประกันเพื่มในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะหมดอายุ
Mar 9, 2023

รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะหมดอายุ

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : PROSPECT
Mar 9, 2023

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน XR : PROSPECT