บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ

หมดกังวลกับ.. การส่งคำสั่งซื้อขายไม่ทัน
หมดห่วงกับ.. ปัญหาการต้องเฝ้าตลาดทุกวัน

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ

KS Automated Trading System

KS Automated Trading System คือ บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ โดยระบบ จะประมวลผลเพื่อหาสัญญาณซื้อขาย, จำนวนหุ้นหรือสัญญาที่เหมาะสมกับเงินลงทุน และส่งคำสั่งซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ

Traditional VS Automated Trading
Traditional
Trading
KS Automated
Trading

ขอบเขตการบริการของ KS Automated Trading System

1) ให้คำปรึกษาและเสนอกลยุทธ์ ก่อนเริ่มการลงทุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในตลาดหุ้นและอนุพันธ์
2) ดูแล ติดตามและรายงานผลการลงทุนของพอร์ทที่ลงทุนโดยใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ

ข้อดีของระบบ KS Automated Trading System

  • Time Saving - ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา
  • Systematic Back-test - ทดสอบระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติกับข้อมูลย้อนหลังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบผลตอบแทนได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • Preserved Discipline - มีกฏเกณท์หรือระเบียบแบบแผนในการเทรดที่แน่นอน จึงช่วยลดอารมณ์ และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยคน อาทิเช่น การรักษากำไร (take profit) และการตัดขาดทุน (stop loss) อย่างเป็นระบบ
  • Improved Order Entry Speed - ระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติสามารถส่งคำสั่งได้ทันที เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงตรงตามเงื่อนไขที่ระบบ กำหนดไว้ ลดการเสียเวลาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทั่วไป
  • Access to Advanced Strategy - ระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติสามารถซื้อขายได้ทั้งตลาดหุ้นและอนุพันธ์ ผ่านการคำนวนที่ซับซ้อนโดย ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Optimization Technique

ความเสี่ยงของระบบ KS Automated Trading System

System Failures

  • ความผิดพลาดของระบบอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถรับรู้ได้ล่วงหน้า อาทิเช่นการล่มของระบบเชื่อมต่อต่างๆ ได้แก่ Servers, Interfaces, Databases และ Power Supplies เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้าหรือลูกค้าอื่นที่ถูกนำบัญชีมาเชื่อมต่อ

Limitations of Back-Test Results

  • ผลการทดสอบจากข้อมูลในอดีตไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบที่ไม่สามารถถูกทดสอบได้กับ ทุกเงื่อนไขความเป็นไปได้ของสภาพตลาด บางครั้งสภาพตลาดในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับสภาพตลาดในอดีตมาก่อน ดังนั้นระบบไม่สามารถตรวจจับpatterns, signals หรือ shocksบางอย่างได้ รวมถึงปัญหาการ over optimization ของระบบที่มีการปรับค่า ตัวแปรต่างๆ ให้ผลการทดสอบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา

เงื่อนไขการซื้อขายกับ KS Automated Trading System

  • ซื้อขายบนบัญชีลูกค้า เฉพาะสำหรับระบบซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ ประเภท Cash Balance หรืออนุพันธ์ เท่านั้น
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ ตามแต่ละกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

**เงื่อนไขต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Contact

นักลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ทีมธุรกิจตราสารอนุพันธ์
Tel. 0 2696 0319
E-mail: KS_FP@kasikornsecurities.com

 

Retrieving Data