แบบฟอร์ม

ชุดบัญชี

1.) Cash Balance สำหรับบัญชีที่ต้องฝากเงิน 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้น

2.) Cash Account สำหรับบัญชีที่ต้องฝากเงิน 20% ของวงเงินที่ต้องการซื้อขาย

3.) Credit Balance สำหรับบัญชีที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ซื้อหลักทรัพย์

4.) ตราสารอนุพันธ์ สำหรับบัญชีที่ต้องการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

อื่นๆ

1.) เอกสาร FATCA สำหรับลูกค้าเพื่อแจ้งสถานะความเป็น/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน

2.) เอกสาร K-STOCK2FUND บริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์

3.) การ์ดลายเซ็น การ์ดลายมือชื่อ สำหรับเจ้าของบัญชีเพื่อลงตัวอย่างลายมือชื่อ

4.) ชุดเปิดบัญชี English version สำหรับการเปิดบัญชีลูกค้าต่างประเทศ

5.) เอกสาร W-9 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่แสดงสถานะเข้าข่ายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน (FATCA)

6.) เอกสาร W-8BEN สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่แสดงสถานะเข้าข่ายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน (FATCA)

7.) เอกสาร W-8BEN-E สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่แสดงสถานะเข้าข่ายเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน (FATCA)

8.) แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Fund Connext) สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับ Fund Connext

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data