คำถามที่พบบ่อย กรณีหุ้น OR

คำถามที่พบบ่อย กรณีหุ้น OR

Q1: ราคา Par คืออะไร

 • ราคา Par คือ มูลค่าเริ่มต้นของบริษัท คำนวณจากมูลค่าทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทออก เช่น บริษัท A มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น ราคา Par = 10 บาท

Q2: ราคา IPO คืออะไร

 • ราคา IPO คือ ราคาหุ้นที่ทางบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กำหนดเป็นราคาที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

Q3: เงินปันผลจะได้รับอย่างไร

 • กรณีที่ลูกค้าสมัครบัญชี E-dividend ไว้ เงินปันผลจะถูกโอนเข้าบัญชี E-dividend ที่ท่านแจ้งไว้
 • หากไม่มีบัญชี E-dividend เงินปันผลจะถูกส่งเป็นเช็คไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

Q4: ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ E-dividend

Q5: ภาระภาษีจากเงินปันผล

 • เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10% ยกเว้นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Q6: กำไรจากการขายหลักทรัพย์ต้องจ่ายภาษีหรือไม่

 • กำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นภาษี ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Q7: ค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายหลักทรัพย์

Q8: เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับเมื่อไหร่

       เงินค่าขายหลักทรัพย์จะได้รับหลังจากวันที่ขาย 2 วันทำการ

 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Balance (XXXXXX-7) เงินค่าขายจะถูกฝากเป็นหลักประกันในบัญชีของท่านที่อยู่กับ บล.กสิกรไทย
 • หากเป็นบัญชีประเภท Cash Account (xxxxxx-8) เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

Q9: ต้องการถอนเงินค่าขายหลักทรัพย์จากบัญชี (xxxxxx-7) จะต้องทำอย่างไร

       ช่องทางการถอนเงินดังต่อไปนี้

 • แจ้งถอนผ่านออนไลน์

  Login เข้า Kcyber Trade/My Service/Cash Withdrawal/เลือกบัญชีที่ท่านต้องการถอนเงิน/ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน(กรณีถอนมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท) หรือเลือกถอนตามจำนวนเงินที่สามารถอนได้ (กรณีถอนน้อยกว่า 5,000 บาท)/Submit สามารถทำรายการถอนในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.00 น.

 • แจ้งถอนเงินผ่านเจ้าหน้าที่ ในวันและเวลาทำการ 8.30 -17.00 น.

  คำสั่งขอถอนเงินทั้ง 2 ช่องทาง

  แจ้งก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

  แจ้งหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป

Q10: เงินที่ขอถอนจะได้รับอย่างไร

       เงินที่ขอถอนทางบริษัทฯ จะนำฝากให้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
      (หากท่านไม่เคยแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของท่าน)

 • บัญชี Cash Balance (xxxxxx-7) เงินจะเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าให้ไว้ในเวลา 11.00 น.
 • บัญชี Cash Account (xxxxxx-8)เงินค่าขายจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านที่ผูกไว้ในระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS) ในเวลาตั้งแต่ 14.00 -16.00 น.

Q11: จะได้รับใบหุ้น OR เมื่อไหร่

 • ทาง TSD จะเริ่มทยอยจัดส่งใบหุ้นให้กับนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

Q12: ติดตามสถานะการจัดส่งใบหุ้นได้อย่างไร

 • ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งการส่งมอบหุ้น/เลขที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลได้ที่นี่ ลงทะเบียน หรือผ่าน TSD Call Center 02-009-9999

Q13: ใบหุ้นถูกตีคืนต้องทำอย่างไร

 • รอใบหุ้นตีคืนกลับมาที่ TSD และมาติดต่อขอรับด้วยตัวเองที่ TSD หรือแจ้งแก้ไขที่อยู่ใหม่และให้ TSD จัดส่งให้ใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ TSD 02 009-9999

Q14: เมื่อได้รับใบหุ้นแล้วต้องการนำเข้า Port ต้องทำอย่างไร

      ลูกค้า บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ให้เข้าไปดูที่ คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดในการจัดส่ง
      ใบหุ้นมาที่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบรับฝากหลักทรัพย์ของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • ส่งใบหุ้นตัวจริงเท่านั้น  เจ้าของใบหุ้นเซ็นชื่อด้านหลังใบหุ้น ช่องผู้โอนช่องที่ 1 เพียงจุดเดียวเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายเซ็นของเอกสารทุกฉบับต้องเป็นลายเซ็นเดียวกัน
 • ห้าม ขูด ลบ.ขีด ฆ่า หรือ แก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารทุกฉบับ
 • เจ้าของใบหุ้น และบัญชีรับฝาก ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

Q15: หากไม่มั่นใจที่อยู่ในการจัดส่งใบหุ้น

 • ที่อยู่ในการจัดส่งใบหุ้น เป็นไปตามที่ระบุในการจอง หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามธนาคารที่ท่านทำการจอง

Q16: การฝากใบหุ้นมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำใบหุ้นเข้าพอร์ต

Q17: ใบหุ้นที่นำมาฝากไว้จะเข้าพอร์ตในวันไหน

 • ประมาณ 2-3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบหุ้นและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

Q18: จะทราบได้อย่างไรว่าหุ้นที่นำมาฝากเข้าพอร์ตแล้ว

 • เมื่อหุ้นของท่านถูกนำเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะส่งใบรับฝากหุ้นให้ท่าน ผ่านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้แจ้งไว้ คือ ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์

Q19: ยังเปิดพอร์ตไม่สำเร็จ เอาใบหุ้นมาฝากได้หรือไม่

 • บริษัทฯ จะรับฝากใบหุ้น สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Q20: หากต้องนำใบหุ้นมา ด้วยตนเอง สามารทำได้ฝากใบหุ้นไว้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยได้หรือไม่

      เพื่อป้องกันการสูญหาย และล่าช้า ขอให้ท่านส่งใบหุ้นแบบลงทะเบียน/EMS มาโดยตรงหรือสามารถฝากใบหุ้นได้ที่

 • บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น :
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

      หรือส่งด้วยตัวเองที่ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ ชั้น1
      (ข้างอเมซอน ด้านหน้าธนาคาร) หรือ สาขาของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น (ยกเว้นสาขาเสือป่า)
      ตรวจสอบสาขา บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

Q21: กรณีมาส่งใบหุ้นด้วยตนเอง

 • ส่งที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ ชั้น1 (ข้างอเมซอน ด้านหน้าธนาคาร) หรือ สาขาของ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เท่านั้น (ยกเว้นสาขาเสือป่า) โดยขอให้ถามชื่อและขอเอกสารการรับใบหุ้นกับเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสาร ตรวจสอบสาขา บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

Q22: ใบหุ้นเป็นชื่อของคนอื่น สามารถนำเข้าพอร์ตได้หรือไม่

 • ชื่อใบหุ้นและเจ้าของพอร์ตต้องตรงกันจึงจะนำใบหุ้นเข้าพอร์ตได้ หากต้องการนำหุ้นเข้าพอร์ตซื้อ-ขายของบุคคลอื่น กรุณาติดต่อ TSD Call Center 02-009-9999 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าพอร์ต

Q23: หากต้องการนำหุ้นเข้าพอร์ตซื้อขายของบุคคลอื่นทำอย่างไร

 • ผู้รับโอนติดต่อที่ TSD Call Center 02-009-9999 เพื่อขอโอนหลักทรัพย์

 

วิธีการนำใบหุ้นเข้าฝากในบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของท่าน ที่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

1. กรอกใบแจ้งความประสงค์ขอฝากหลักทรัพย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร
ลูกค้ากรอกรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อบัญชี(ชื่อเจ้าของใบหุ้น)
 • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
 • ชื่อหุ้น จำนวนหุ้น และเลขที่ใบหุ้น
 • พร้อมลงนามตรงช่องลูกค้า/ผู้ฝากหลักทรัพย์

2. ใบหุ้นตัวจริง เจ้าของใบหุ้นเซ็นชื่อด้านหลังใบหุ้น ตรงข้อ 1 “ลงลายมือชื่อผู้โอน” เพียงจุดเดียวเท่านั้น

3. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”

 • หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”
 • ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารดังกล่าว
 • เจ้าของใบหุ้นและบัญชีรับฝากหุ้นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

 

วิธีการโอนหุ้นจากบัญชี 600 (TSD) เข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านที่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

1. กรอกใบ ศรท.403 >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร

 • ชื่อบัญชี(ชื่อเจ้าของใบหุ้น)
 • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 7 หลัก
 • ชื่อหุ้น จำนวนหุ้น และเลขที่ใบหุ้น
 • พร้อมลงนามตรงช่องลูกค้า/ผู้ฝากหลักทรัพย์

2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”

 • หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อฝากใบหุ้นเท่านั้น”
 • ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข ข้อความหนึ่งข้อความใดบนเอกสารดังกล่าว
 • เจ้าของใบหุ้นและบัญชีรับฝากหุ้นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS มาที่
  ฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลกลาง
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 11
  อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400

การนำหุ้น OR เข้าพอร์ต

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data