กองทุนรวม


แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุน

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุน ผ่านบริการ FundConnext สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เอกสารประกอบ

1. สำหรับบุคคลธรรมดา 2. สำหรับนิติบุคคล 3. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ผ่าน
1.) บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS
2.) บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment

1. บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)
ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการตัดเงินอัตโนมัติ จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK และ สามารถให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีกองทุนแล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)

2. บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment

เลือกช่องทางการฝาก Bill payment* ระบุ Reference #1 ระบุ Reference #2
ฝากผ่านธนาคารกสิกรไทย
ระบุ Comp.code: 50211
ระบุหมายเลขบัญชี 6 หลัก ตามด้วยเลข 0
ตัวอย่าง 50xxxx0
ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

* รายละเอียดช่องทางการฝาก Bill payment
• ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking) ทั้ง 7 ธนาคาร**
• ผ่านตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้ง 7 ธนาคาร**

ธนาคาร**

Company Code

Account number

ธ.กสิกรไทย

50211

099-1-33897-7

ธ.กรุงเทพ

14114

127-3-14772-6

ธ.ไทยพาณิชย์

0143063200

014-3-06320-0

ธ.กรุงไทย

5335

172-6-00961-0

ธ.ทหารไทย

2603

193-1-02053-9

ธ.กรุงศรีอยุธยา

24709

146-0-02470-9

ธ.ธนชาต

3133

018-6-03883-2
ช่องทางการลงทุนในหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนซื้อขายกองทุน ผ่านช่องทาง
1.) ส่งคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming for Fund
2.) ส่งคำสั่งผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล

1. ส่งคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming for Fund
คู่มือการใช้งาน Streaming for Fund ดาวน์โหลด Streaming for Fund
iPhone / iPad
Android

ท่านสามารถเลือกบัญชีเพื่อซื้อขายกองทุน ดังนี้

• บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 2 (2-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุน LTF&RMF

• บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 3 (3-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุน LTF&RMF


2. ส่งคำสั่งผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยบริการ “ออกแบบการลงทุน”

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากที่ทางผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจผู้ลงทุน โดยจะมีแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนได้กรอกข้อมูล (Do Suitability Test) เพื่อให้ผู้ให้บริการกำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนตรงกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน
การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุนและความสนใจของนักลงทุน ซึ่งทางบลจ.กสิกรไทยมีการกำหนดสัดส่วนตราสารประเภทต่างๆในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับการแนะนำรูปแบบพอร์ตจาก Application K-My Funds ตามผลการประเมินในขั้นที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการลงทุน คือ กองทุน K-FITS กองทุน K-FITM กองทุน K-FITL และ กองทุน K-FITXL

ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย
การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 โดย Application K-My Funds จะมีการแสดงกองทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้

ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์
ผู้จัดการกองทุนของบลจ.กสิกรไทย จะช่วยดูแลการลงทุน ทั้งในสถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ในสถานการณ์การลงทุนที่หยุดนิ่ง โดยจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุน (Rebalance) ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ เป้าหมายของผู้ลงทุน

ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่าน Application K-My Funds และทางบล.กสิกรไทยยังมีการส่งรายงานสรุปการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการติดตามผลตอบแทนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 
การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด/ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Contact
ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

Tel. 02 796 0011
E-mail: KS_BD@kasikornsecurities.com

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data