การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ลงทุนหุ้นทั่วโลกด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า
กับความเป็นที่สุดของบริการ

ไฟล์เอกสาร รายละเอียดเอกสาร
 • ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • เวลาเปิดทำการซื้อขายตลาดต่างประเทศ และรายละเอียดการชำระราคา
 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • กรณีท่านมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ **ขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000 บาท**

บุคคลธรรมดา

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี

 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Cash Balance
 2. เอกสารสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 3. เอกสาร FATCA (กรณีสมุดบัญชีไม่ใช่ของธนาคารกสิกรไทย)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สำหรับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชี คลิกที่นี่


นิติบุคคล

แบบฟอร์มการเปิดบัญชี

 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชี Cash Balance
 2. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายต่างประเทศ
 3. เอกสารชี้แจงความเสี่ยงในการลงทุนต่างประเทศ
 4. แบบฟอร์ม W8-Ben (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องการในการเปิดบัญชี

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ล่าสุด
 4. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท / มติในที่ประชุมว่าต้องการให้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยระบุประเภทบัญชีในการเปิด
 6. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจ / การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด
 9. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 10. เอกสาร FATCA (กรณีสมุดบัญชีไม่ใช่ของธนาคารกสิกรไทย)

นโยบายดอกเบี้ยติดลบ

นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเรียกเก็บรวมเป็นรายเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โดยมีรายละเอียดเงินสกุลต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 

 

สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
EUR -0.40%
CHF -0.75%
DKK -0.65%
SEK -0.50%
 
* ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายดอกเบี้ยติดลบ 
** นโยบายดอกเบี้ยติดลบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Tel. 02 796 0383, 02 796 0597
E-mail: KS.Offshore@kasikornsecurities.com

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data