Stock Screening by Kavee Chukitkasem

Stock Screening by Kavee Chukitkasemข้อมูลตัวเลขในเอกสารแนบนี้ อ้างอิงจากงบการเงินบริษัทจดทะเบียนสิ้นสุดถึงงวดปี 2017คลิกที่นี่

   

 

Disclaimer 

 

เอกสารข้อมูลดังกล่าวจัดทำและเรียบเรียงโดยคุณกวี ชูกิจเกษม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากงบการเงินที่ประกาศโดยบริษัทจดทะเบียนและแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ โดยข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นคำแนะนำในการซื้อขาย แต่เพื่อใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ทั้งนี้ ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ผู้ลงทุนกรุณาศึกษาและตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

 
เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data