การเปิดบัญชี

ชุดบัญชี

ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1.) ดาวน์โหลดชุดเอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตามประเภทที่ท่านสนใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2.) กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งมาที่หลักทรัพย์กสิกรไทย


รายละเอียดและเอกสารประกอบ
การฝากหลักประกัน Cash Balance

ฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อวางหลักประกันเข้ามายังบริษัทหลักทัพย์กสิกรไทย จึงจะสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน


เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

การฝากหลักประกัน Cash

ฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินที่ท่านต้องการจะซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในวงเงินที่บริษัทฯอนุมัติ


เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์, เพื่อสมัครขอใช้บริการเงินตัดอัตโนมัติ ATS และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติ ATS 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
5. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
6. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

การฝากหลักประกัน Credit Balance

เพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง  แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท


เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท - กรณีมีหุ้นในพอร์ตมูลค่าต่ำกว่า 300,000 บาท กรุณาเตรียมเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม ให้ครบ 300,000 บาท
3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชี 1 ฉบับ (สำหรับการเปิด Cash Account ควบคู่กันไป)
4. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อ ทุกๆ วงเงิน 1,000,000 บาท (หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดรวมค่าอากรแสตมป์ ที่ลูกค้าจะต้องโอนเข้ามาชำระกับทางบริษัทฯ)

การฝากหลักประกัน Derivatives

โอนเงินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดไว้


เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
3. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

1. กรอกข้อมูลในชุดเปิดบัญชี และลงนาม
2. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ในเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีทุกฉบับ
3. ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์มาที่
 

ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


หมายเหตุ:  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน 02-7960498-9


 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data