บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เริ่มต้นลงทุน


บัญชีเงินสด (Cash Account)

ท่านที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสดจะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินที่ท่านต้องการจะซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในวงเงินที่บริษัทฯอนุมัติ โดยบริษัทจะทำการหัก (ฝาก) ค่าซื้อ (ขาย) หุ้นทั้งจำนวนจากบัญชีของท่านผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ (ATS) ในวันทำการที่ 2 (T+2) นับจากวันที่มีรายการซื้อขายหุ้น โดยธนาคารที่สามารถใช้ ATS ได้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และท่านจะได้รับวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์จากบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ K-Stock 2 Fund** (บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย) ควบคู่กับ การเปิดบัญชีเงินสด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ระหว่างการรอจังหวะในการลงทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี
(กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์, เพื่อสมัครขอใช้บริการเงินตัดอัตโนมัติ ATS และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติ ATS 1 ฉบับ
 4. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท เช่น
  • - บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ
  • - บัญชี Port การลงทุนที่เป็น กองทุน หรือ หุ้น
  • - หลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ สลากออมสิน
 5. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้แนบใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ 1 ฉบับ

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
บัญชีเงินสด (Cash Account)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี

เอกสารสมัครบริการ
K-Stock 2 Fund

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ:
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ
KS Call Center 0 2696 0011 / 0 2796 0011

K-Stock2Fund
บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย

K-Stock 2 Fund เป็นบริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ เข้าลงทุนในกองทุน K-Treasury หรือ K-Money โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทน ที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อมีการซื้อหุ้นจะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ


จุดเด่นของบริการ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • Value Added

  โอกาสเพิ่มผลตอบแทนเมื่อไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์

 • Convenience

  บริการอัตโนมัติทั้งซื้อกองทุนเมื่อมีการขายหุ้นและขายกองทุนเพื่อนำมาชำระค่าหุ้น สะดวกสบายโดยการโอนค่าซื้อขายผ่าน KBANK ATS ติดตามผลการลงทุนผ่าน SMS, Monthly statement และสมุดบัญชีกองทุน K-TREASURY

 • Flexible

  สามารถทำรายการทั้งจำนวนหรือบางส่วนโดยมีขั้นต่ำในการทำรายการ 5,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายการได้ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการถัดจากที่มีการซื้อขายหุ้น

บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

ท่านที่ต้องการเปิดบัญชีแคชบาลานซ์จะต้องฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการจะซื้อหุ้นเพื่อวางเป็นหลักประกันเข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จึงจะสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน และการชำระค่าซื้อหุ้น (ค่าขายหุ้น) จะถูกหัก (ฝาก) จากยอดเงินประกันที่ท่านฝากเข้ามาในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่มีรายการซื้อขาย โดยเมื่อท่านมีการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินค่าขายจะยังคงอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ จนกว่าท่านจะทำรายการขอถอนเงินออกจากบัญชีหลักทรัพย์

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี
(กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (เพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ และเพื่อสมัครบริการรับเงินปันผลออนไลน์)
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแนบกับคู่สัญญาหลักเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ 
 4. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี

หมายเหตุ:
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ
KS Call Center 0 2696 0011 / 0 2796 0011

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เหมาะสมกับท่านที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี
(กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 
 2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
  • - กรณีมีหุ้นในพอร์ตมูลค่าต่ำกว่า 300,000 บาท  กรุณาเตรียมเอกสารทางการเงินเพิ่มเติม ให้ครบ 300,000 บาท
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชี 1 ฉบับ (สำหรับการเปิด Cash Account ควบคู่กันไป)
 4. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อ ทุกๆ วงเงิน 1,000,000 บาท (หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดรวมค่าอากรแสตมป์ ที่ลูกค้าจะต้องโอนเข้ามาชำระกับทางบริษัทฯ)

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี

หมายเหตุ:
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ
KS Call Center 0 2696 0011 / 0 2796 0011

ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ท่านจะต้องโอนเงินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดไว้ มายังบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย โดยในทุกสิ้นวันทำการ พอร์ตการลงทุนของท่านจะได้รับการปรับมูลค่า (Mark-to-Market) เพื่อให้สะท้อนมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่แท้จริง และกรณีที่เงินประกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ท่านต้องทำการโอนเงินหลักประกันเพิ่มเติมมายังบริษัท เพื่อรักษาระดับเงินประกันอีกด้วย

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี
(กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ) 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 2. สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 1 ฉบับ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 3. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อใช้ประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ยอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท เช่น
  • - บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ 
  • - บัญชี Port การลงทุนที่เป็น กองทุน หรือ หุ้น 
  • - หลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ สลากออมสิน

เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี

หมายเหตุ:
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ
KS Call Center 0 2696 0011 / 0 2796 0011
ประเภทบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามช่องทางการลงทุน (ต่อวัน)
ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต
อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน  อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน 
1. บัญชีเงินสด 0.257% 50 บาท 0.207% 50 บาท
2. บัญชีแคชบาลานซ์ 0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท
3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ 0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X)
(บาท)
กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล
(EWM)
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคช บัญชีแคชบาลานซ์ / บัญชีเครดิตบาลานซ์
ขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท 50 บาท
X <= 5 ล้าน
5 ล้าน < X <= 10 ล้าน
10 ล้าน < X <= 20 ล้าน
X > 20 ล้าน
0.257%
0.227%
0.187%
0.157%
0.207%
0.187%
0.157%
0.127%
0.157%
0.137%
0.117%
0.107%

* หมายเหตุ สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (“Streaming”) บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
      - กรณีที่มีจำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 0 บาท ระบบจะแสดงข้อมูลวงเงินที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ (Line Available) เป็น -53.50 บาท
      - การสำรองวงเงินดังกล่าวเป็นการสำรองวงเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นภาระหนี้คงค้างแต่อย่างใด

เปิดบัญชีแบบ K PLUS

ลูกค้า K PLUS เปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ ง่าย! ทันใจ!

Online Application (สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K-Cyber Banking)

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ขั้นตอน 1
 • ขั้นตอน 2
  ทำการกรอกข้อมูลผ่านชุดเปิดบัญชี
 • ขั้นตอน 3
  แนบรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายลายมือชื่อของลูกค้า
  (สามารถแนบเป็นไฟล์ JPEG, PDF)
 • ขั้นตอน 4
  ยืนยันการเปิดบัญชี และรอรับ E-Mail แจ้งการเปิดบัญชีภายในวัน พร้อมเทรดได้ทันที
  (สามารถเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในวันทำการถัดไป)

สำหรับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีลงทุน

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสั่งพิมพ์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว และนำมายื่นที่หลักทรัพย์กสิกรไทยสาขาใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ:

 • 1)

  ลูกค้าต่างชาติสามารถเปิดบัญชีลงทุนประเภทแคชบาลานซ์เท่านั้น

 • 2)

  สำหรับลูกค้าต่างชาติที่สนใจเปิดบัญชีลงทุนหุ้นต่างประเทศติดต่อได้ที่
  โทรศัพท์ 0-2696-0383, 0-2696-0597
  อีเมล์: KS.Offshore@kasikornsecurities.com

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสั่งพิมพ์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เสร็จแล้วส่งมาที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ขั้นตอน 1

  เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ 

 • ขั้นตอน 2

  ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี และสั่งพิมพ์เอกสารเพื่อทำการกรอกข้อมูล  คลิกที่นี่

 • ขั้นตอน 3

  เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • ขั้นตอน 4

  ส่งชุดเปิดบัญชีฯ พร้อมเอกสารประกอบ มาที่
  ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400

สาขาที่ให้บริการการเปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกพิมพ์เอกสาร สามารถเปิดบัญชีผ่านหลักทรัพย์กสิกรไทยสาขาใกล้บ้านท่านได้

 

Retrieving Data