ค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามช่องทางการลงทุน (ต่อวัน)
ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต
อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน  อัตราค่าธรรมเนียม  ขั้นต่ำต่อวัน 

บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีหุ้น  

0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท

บัญชีเงินสด (Cash Account)

วงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์พิจารณาจากเอกสาร
ทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ยอด 300,000 บาท ขึ้นไป

0.257% 50 บาท 0.207% 50 บาท

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

วงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์
ที่นำมาเป็นหลักประกัน สามารถกู้เงินสูงสุด 1 เท่า
ของมูลค่าหลักประกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

0.257% 50 บาท 0.157% 50 บาท
 
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (X)
(บาท)
กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่เงินทุนบุคคล
(EWM)
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชีแคช บัญชีแคชบาลานซ์ / บัญชีเครดิตบาลานซ์
ขั้นต่ำต่อวัน* 50 บาท 50 บาท
X <= 5 ล้าน
5 ล้าน < X <= 10 ล้าน
10 ล้าน < X <= 20 ล้าน
X > 20 ล้าน
0.257%
0.227%
0.187%
0.157%
0.207%
0.187%
0.157%
0.127%
0.157%
0.137%
0.117%
0.107%

* หมายเหตุ
  • 1.อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading fee) 0.005% ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001%
  • 2.อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (Cash Account) รวมค่าธรรมเนียมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) 14 บาทแล้ว
  • 3.สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance บนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (“Streaming”) บริษัทฯ จะสำรองวงเงินจาก Line Available เป็นจำนวน 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
    3.1 กรณีที่มีจำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 0 บาท ระบบจะแสดงข้อมูลวงเงินที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ (Line Available) เป็น -53.50 บาท
    3.2 การสำรองวงเงินดังกล่าวเป็นการสำรองวงเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นภาระหนี้คงค้างแต่อย่างใด

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data