กองทุนรวม


บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบงานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวม เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจร และเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ลูกค้าสามารถจองซื้อ และขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศ โดย บลจ.ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายได้แก่ KASSET, CPAM, TALISAM, KTAM, UOBAM, KSAM, ONEAM และ ASSETFUND

รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมบริการ Fund Connext


รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งคำสั่งซื้อทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.00 น.

การส่งคำสั่งขายทุกช่องทางภายในวัน ช้าสุดไม่เกิน 14.30 น.

 แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุน

แบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุน ผ่านบริการ FundConnext สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เอกสารประกอบ

1. สำหรับบุคคลธรรมดา 2. สำหรับนิติบุคคล 3. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ผ่าน
1.) บริการตัดเงินอัตโนมัติ ATS
2.) บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment

1. บริการตัดเงินอัตโนมัติ (ATS)
ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการตัดเงินอัตโนมัติ จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK และ สามารถให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีกองทุนแล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)

2. บริการฝากเงินผ่าน Bill Payment

เลือกช่องทางการฝาก Bill payment* ระบุ Reference #1 ระบุ Reference #2
ฝากผ่านธนาคารกสิกรไทย
ระบุ Comp.code: 50211
ระบุหมายเลขบัญชี 6 หลัก ตามด้วยเลข 0
ตัวอย่าง 50xxxx0
ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

* รายละเอียดช่องทางการฝาก Bill payment
• ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking) ทั้ง 7 ธนาคาร**
• ผ่านตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้ง 7 ธนาคาร**

ธนาคาร**

Company Code

Account number

ธ.กสิกรไทย

50211

099-1-33897-7

ธ.กรุงเทพ

14114

127-3-14772-6

ธ.ไทยพาณิชย์

0143063200

014-3-06320-0

ธ.กรุงไทย

5335

172-6-00961-0

ธ.ทหารไทย

2603

193-1-02053-9

ธ.กรุงศรีอยุธยา

24709

146-0-02470-9

ธ.ธนชาต

3133

018-6-03883-2
ช่องทางการลงทุนในหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนซื้อขายกองทุน ผ่านช่องทาง
1.) ส่งคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming for Fund
2.) ส่งคำสั่งผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล

1. ส่งคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น Streaming for Fund
คู่มือการใช้งาน Streaming for Fund ดาวน์โหลด Streaming for Fund
iPhone / iPad
Android

ท่านสามารถเลือกบัญชีเพื่อซื้อขายกองทุน ดังนี้

• บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 2 (2-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุน LTF&RMF

• บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 3 (3-x-x-xxxxxx-x) เพื่อซื้อขายกองทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่กองทุน LTF&RMF


2. ส่งคำสั่งผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล

แบบฟอร์มคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน


5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยบริการ “ออกแบบการลงทุน”

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
การวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมากที่ทางผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจผู้ลงทุน โดยจะมีแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนได้กรอกข้อมูล (Do Suitability Test) เพื่อให้ผู้ให้บริการกำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนตรงกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน
การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุนและความสนใจของนักลงทุน ซึ่งทางบลจ.กสิกรไทยมีการกำหนดสัดส่วนตราสารประเภทต่างๆในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นไทย กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับการแนะนำรูปแบบพอร์ตจาก Application K-My Funds ตามผลการประเมินในขั้นที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการลงทุน คือ กองทุน K-FITS กองทุน K-FITM กองทุน K-FITL และ กองทุน K-FITXL

ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย
การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 โดย Application K-My Funds จะมีการแสดงกองทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับความต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป้าหมายการลงทุน และความสนใจของนักลงทุนได้

ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์
ผู้จัดการกองทุนของบลจ.กสิกรไทย จะช่วยดูแลการลงทุน ทั้งในสถานการณ์การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ในสถานการณ์การลงทุนที่หยุดนิ่ง โดยจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุน (Rebalance) ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ เป้าหมายของผู้ลงทุน

ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดตามผลตอบแทนการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่าน Application K-My Funds และทางบล.กสิกรไทยยังมีการส่งรายงานสรุปการลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการติดตามผลตอบแทนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 
การลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงจากราคาผันผวนตามภาวะตลาด/ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Contact
ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย

Tel. 0 2696 0011
E-mail: ks.cs@kasikornsecurities.com

Retrieving Data