บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย

   บริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนระหว่างรอลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุน  K-Treasury หรือ K-Money โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อมีการซื้อหุ้นจะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์: 0-26960000 แฟกซ์: 0-26960099