บัญชีเงินสด

  บัญชีเงินสด

   

  ท่านที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสดจะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ โดยบริษัทจะทำการหัก (ฝาก) ค่าซื้อ (ขาย) หุ้นทั้งจำนวนจากบัญชีของท่านผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ (ATS) ในวันทำการที่ 3 (T+3) นับจากวันที่มีรายการซื้อขายหุ้น โดยธนาคารที่สามารถใช้ ATS ได้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และท่านจะได้รับวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดวงเงินจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของท่าน


  นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ K-Stock 2 Fund  ** (บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย)

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง "สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.กสิกรไทย" ทุกฉบับ)


           1. สำเนาประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
           2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชี ATS 1 ฉบับ (KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, SCIB, TCAP และ CIMBT)  
           3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้รับเงินปันผล 1 ฉบับ
           4. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินยอดรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท เช่น

                  -  บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ ประจำ
                  -  บัญชี Port การลงทุนที่เป็น กองทุน หรือ หุ้น
                  -  หลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ สลากออมสิน
           5. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล รบกวนแนบใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ 1 ฉบับ

   

  สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash สามารถดาวน์โหลด ชุดเปิดบัญชีโดย คลิกที่นี่
  เพิ่มเติม สนใจใช้บริการ K-Stock 2 Fund สามารถดาวน์โหลด เอกสารสมัครใช้บริการโดย คลิกที่นี่

   

   

  หมายเหตุ:  สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ KS Call Center 02-696-0011
   

  แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์: 0-26960000 แฟกซ์: 0-26960099