ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)

    
   DW (Derivative Warrants) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

   ผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ DW ไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ตัวอย่างของรายละเอียดที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ เหตุการณ์ที่จะมีการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ เงื่อนไขในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้นพบกับ 5 ความมั่นใจ เมื่อเทรด คลิ๊กview all

    HTML Form Web Part

   Price Guideline

   Price GuidelineDownload All
   AAV11C1409A_230414
   (371 KB)
   ADVA11C1408A_230414
   (371 KB)
   ADVA11P1408A_230414
   (371 KB)
   AOT11C1408A_230414
   (371 KB)
   AOT11P1407A_230414
   (371 KB)
   BANP11C1409A_230414
   (372 KB)
   BANP11P1409A_230414
   (371 KB)
   BBL11C1409A_230414
   (371 KB)
   BBL11P1409A_230414
   (371 KB)
   BTS11C1408A_230414
   (371 KB)
   CENT11C1409A_230414
   (372 KB)
   CK11C1408A_230414
   (370 KB)
   CPAL11C1408A_230414
   (371 KB)
   CPF11C1406A_230414
   (371 KB)
   CPN11C1408A_230414
   (371 KB)
   GLOB11C1409A_230414
   (372 KB)
   INTU11C1409A_230414
   (371 KB)
   INTU11P1409A_230414
   (371 KB)
   IVL11C1406A_230414
   (371 KB)
   JAS11C1408A_230414
   (371 KB)
   KTB11C1406A_230414
   (371 KB)
   PTT11C1408A_230414
   (370 KB)
   PTT11P1408A_230414
   (370 KB)
   PTTE11C1408A_230414
   (371 KB)
   PTTE11P1408A_230414
   (371 KB)
   PTTG11C1406A_230414
   (371 KB)
   QH11C1406A_230414
   (371 KB)
   SAMA11C1409A_230414
   (371 KB)
   SCB11C1408A_230414
   (371 KB)
   SCB11P1407A_230414
   (371 KB)
   SCC11C1408A_230414
   (370 KB)
   STEC11C1409A_230414
   (371 KB)
   THCO11C1406A_230414
   (371 KB)
   TMB11C1408A_230414
   (371 KB)
   TMB11P1408A_230414
   (371 KB)
   TOP11C1409A_230414
   (371 KB)
   TOP11P1409A_230414
   (370 KB)
   TRUE11C1406A_230414
   (372 KB)
   TRUE11P1407A_230414
   (371 KB)
   TTA11C1406A_230414
   (371 KB)
   TUF11C1406A_230414
   (371 KB)

   Fact Sheet

   Fact SheetDownload All
   GLOB11C1409A
   (157 KB)
   SAMA11C1409A
   (157 KB)
   STEC11C1409A
   (157 KB)
   TOP11C1409A
   (156 KB)
   TOP11P1409A
   (155 KB)
   AOT11P1407A
   (156 KB)
   SCB11P1407A
   (155 KB)
   TRUE11P1407A
   (155 KB)
   AAV11C1409A
   (155 KB)
   ADVA11C1408A
   (183 KB)
   ADVA11P1408A
   (183 KB)
   AOT11C1408A
   (183 KB)
   BTS11C1408A
   (185 KB)
   BANP11C1409A
   (157 KB)
   BANP11P1409A
   (155 KB)
   BBL11C1409A
   (155 KB)
   BBL11P1409A
   (154 KB)
   CENT11C1409A
   (156 KB)
   CK11C1408A
   (183 KB)
   CPAL11C1408A
   (183 KB)
   CPF11C1406A
   (183 KB)
   CPN11C1408A
   (184 KB)
   INTU11C1409A
   (156 KB)
   INTU11P1409A
   (155 KB)
   IVL11C1406A
   (183 KB)
   JAS11C1408A
   (184 KB)
   KTB11C1406A
   (183 KB)
   PTT11C1408A
   (183 KB)
   PTT11P1408A
   (182 KB)
   PTTE11C1408A
   (183 KB)
   PTTE11P1408A
   (183 KB)
   PTTG11C1406A
   (182 KB)
   QH11C1406A
   (183 KB)
   SCB11C1408A
   (183 KB)
   SCC11C1408A
   (183 KB)
   THCO11C1406A
   (183 KB)
   TMB11C1408A
   (183 KB)
   TMB11P1408A
   (183 KB)
   TRUE11C1406A
   (182 KB)
   TTA11C1406A
   (182 KB)
   TUF11C1406A
   (254 KB)
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์: 0-26960000 แฟกซ์: 0-26960099