SET Official announcement (SP)

ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวสำหรับหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้ซื้อขายชั่วคราวสำหรับหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน สำหรับหลักทรัพย์จำนวน 16 หลักทรัพย์ คือ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR โดยให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี cash balance นั้น มีรายละเอียดดังนี้
 

1. หลักทรัพย์ที่ถูก SP มานานจำนวน 16 หลักทรัพย์ คือ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 และจะดำเนินการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มนี้ พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขคุณสมบัติครบถ้วน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการเงินทุนบุคคลของท่าน

หมายเหตุ * ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญรายบริษัทได้ตาม link ข้างต้น
Retrieving Data